1. apostelw wV erpeta epi thn ghn mh petra erhmoV estin to oroV siwn

2. esh gar wV peteinou aniptamenou neossoV afhrhmenoV qugater mwab epeita de arnwn

3. pleiona bouleuou poieite skephn penqouV auth dia pantoV en meshmbrinh skotia feugousin exesthsan mh apacqhV

4. paroikhsousin soi oi fugadeV mwab esontai skeph umin apo proswpou diwkontoV oti hrqh h summacia sou kai o arcwn apwleto o katapatwn epi thV ghV

5. kai diorqwqhsetai met' eleouV qronoV kai kaqietai ep' autou meta alhqeiaV en skhnh dauid krinwn kai ekzhtwn krima kai speudwn dikaiosunhn

6. hkousamen thn ubrin mwab ubristhV sfodra thn uperhfanian exhraV ouc outwV h manteia sou

7. ouc outwV ololuxei mwab en gar th mwabitidi panteV ololuxousin toiV katoikousin deseq melethseiV kai ouk entraphsh

8. ta pedia esebwn penqhsei ampeloV sebama katapinonteV ta eqnh katapathsate taV ampelouV authV ewV iazhr ou mh sunayhte planhqhte thn erhmon oi apestalmenoi egkateleifqhsan diebhsan gar thn erhmon

9. dia touto klausomai wV ton klauqmon iazhr ampelon sebama ta dendra sou katebalen esebwn kai elealh oti epi tw qerismw kai epi tw trughtw sou katapathsw kai panta pesountai

10. kai arqhsetai eufrosunh kai agalliama ek twn ampelwnwn sou kai en toiV ampelwsin sou ou mh eufranqhsontai kai ou mh pathsousin oinon eiV ta upolhnia pepautai gar

11. dia touto h koilia mou epi mwab wV kiqara hchsei kai ta entoV mou wsei teicoV o enekainisaV

12. kai estai eiV to entraphnai se oti ekopiasen mwab epi toiV bwmoiV kai eiseleusetai eiV ta ceiropoihta authV wste proseuxasqai kai ou mh dunhtai exelesqai auton

13. touto to rhma o elalhsen kurioV epi mwab opote kai elalhsen

14. kai nun legw en trisin etesin etwn misqwtou atimasqhsetai h doxa mwab en panti tw ploutw tw pollw kai kataleifqhsetai oligostoV kai ouk entimoV

“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina