1. akousate tauta oikoV iakwb oi keklhmenoi tw onomati israhl kai oi ex iouda exelqonteV oi omnuonteV tw onomati kuriou qeou israhl mimnhskomenoi ou meta alhqeiaV oude meta dikaiosunhV

2. kai antecomenoi tw onomati thV polewV thV agiaV kai epi tw qew tou israhl antisthrizomenoi kurioV sabawq onoma autw

3. ta protera eti anhggeila kai ek tou stomatoV mou exhlqen kai akouston egeneto exapina epoihsa kai ephlqen

4. ginwskw egw oti sklhroV ei kai neuron sidhroun o trachloV sou kai to metwpon sou calkoun

5. kai anhggeila soi palai prin elqein epi se akouston soi epoihsa mh eiphV oti ta eidwla mou epoihsan kai mh eiphV oti ta glupta kai ta cwneuta eneteilato moi

6. hkousate panta kai umeiV ouk egnwte alla kai akousta soi epoihsa ta kaina apo tou nun a mellei ginesqai kai ouk eipaV

7. nun ginetai kai ou palai kai ou proteraiV hmeraiV hkousaV auta mh eiphV oti nai ginwskw auta

8. oute egnwV oute hpistw oute ap' archV hnoixa sou ta wta egnwn gar oti aqetwn aqethseiV kai anomoV eti ek koiliaV klhqhsh

9. eneken tou emou onomatoV deixw soi ton qumon mou kai ta endoxa mou epaxw epi soi ina mh exoleqreusw se

10. idou pepraka se ouc eneken arguriou exeilamhn de se ek kaminou ptwceiaV

11. eneken emou poihsw soi oti to emon onoma bebhloutai kai thn doxan mou eterw ou dwsw

12. akoue mou iakwb kai israhl on egw kalw egw eimi prwtoV kai egw eimi eiV ton aiwna

13. kai h ceir mou eqemeliwsen thn ghn kai h dexia mou esterewsen ton ouranon kalesw autouV kai sthsontai ama

14. kai sunacqhsontai panteV kai akousontai tiV autoiV anhggeilen tauta agapwn se epoihsa to qelhma sou epi babulwna tou arai sperma caldaiwn

15. egw elalhsa egw ekalesa hgagon auton kai euodwsa thn odon autou

16. prosagagete proV me kai akousate tauta ouk ap' archV en krufh elalhsa oude en topw ghV skoteinw hnika egeneto ekei hmhn kai nun kurioV apestalken me kai to pneuma autou

17. outwV legei kurioV o rusamenoV se o agioV israhl egw eimi o qeoV sou dedeica soi tou eurein se thn odon en h poreush en auth

18. kai ei hkousaV twn entolwn mou egeneto an wsei potamoV h eirhnh sou kai h dikaiosunh sou wV kuma qalasshV

19. kai egeneto an wV h ammoV to sperma sou kai ta ekgona thV koiliaV sou wV o couV thV ghV oude nun ou mh exoleqreuqhV oude apoleitai to onoma sou enwpion mou

20. exelqe ek babulwnoV feugwn apo twn caldaiwn fwnhn eufrosunhV anaggeilate kai akouston genesqw touto apaggeilate ewV escatou thV ghV legete errusato kurioV ton doulon autou iakwb

21. kai ean diyhswsin di' erhmou axei autouV udwr ek petraV exaxei autoiV scisqhsetai petra kai ruhsetai udwr kai pietai o laoV mou

22. ouk estin cairein toiV asebesin legei kurioV

“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina