1. egeneto de en tw kairw ekeinw emalakisqh ezekiaV ewV qanatou kai hlqen proV auton hsaiaV uioV amwV o profhthV kai eipen proV auton tade legei kurioV taxai peri tou oikou sou apoqnhskeiV gar su kai ou zhsh

2. kai apestreyen ezekiaV to proswpon autou proV ton toicon kai proshuxato proV kurion

3. legwn mnhsqhti kurie wV eporeuqhn enwpion sou meta alhqeiaV en kardia alhqinh kai ta aresta enwpion sou epoihsa kai eklausen ezekiaV klauqmw megalw

4. kai egeneto logoV kuriou proV hsaian legwn

5. poreuqhti kai eipon ezekia tade legei kurioV o qeoV dauid tou patroV sou hkousa thV fwnhV thV proseuchV sou kai eidon ta dakrua sou idou prostiqhmi proV ton cronon sou eth deka pente

6. kai ek ceiroV basilewV assuriwn swsw se kai uper thV polewV tauthV uperaspiw

7. touto de soi to shmeion para kuriou oti o qeoV poihsei to rhma touto

8. thn skian twn anabaqmwn ouV katebh o hlioV touV deka anabaqmouV tou oikou tou patroV sou apostreyw ton hlion touV deka anabaqmouV kai anebh o hlioV touV deka anabaqmouV ouV katebh h skia

9. proseuch ezekiou basilewV thV ioudaiaV hnika emalakisqh kai anesth ek thV malakiaV autou

10. egw eipa en tw uyei twn hmerwn mou en pulaiV adou kataleiyw ta eth ta epiloipa

11. eipa ouketi mh idw to swthrion tou qeou epi thV ghV ouketi mh idw anqrwpon

12. ek thV suggeneiaV mou katelipon to loipon thV zwhV mou exhlqen kai aphlqen ap' emou wsper o kataluwn skhnhn phxaV to pneuma mou par' emoi egeneto wV istoV eriqou eggizoushV ektemein en th hmera ekeinh paredoqhn

13. ewV prwi wV leonti outwV ta osta mou sunetriyen apo gar thV hmeraV ewV thV nuktoV paredoqhn

14. wV celidwn outwV fwnhsw kai wV peristera outwV melethsw exelipon gar mou oi ofqalmoi tou blepein eiV to uyoV tou ouranou proV ton kurion oV exeilato me

15. kai afeilato mou thn odunhn thV yuchV

16. kurie peri authV gar anhggelh soi kai exhgeiraV mou thn pnohn kai paraklhqeiV ezhsa

17. eilou gar mou thn yuchn ina mh apolhtai kai aperriyaV opisw mou pasaV taV amartiaV mou

18. ou gar oi en adou ainesousin se oude oi apoqanonteV euloghsousin se oude elpiousin oi en adou thn elehmosunhn sou

19. oi zwntwV euloghsousin se on tropon kagw apo gar thV shmeron paidia poihsw a anaggelousin thn dikaiosunhn sou

20. kurie thV swthriaV mou kai ou pausomai eulogwn se meta yalthriou pasaV taV hmeraV thV zwhV mou katenanti tou oikou tou qeou

21. kai eipen hsaiaV proV ezekian labe palaqhn ek sukwn kai triyon kai kataplasai kai ugihV esh

22. kai eipen ezekiaV touto to shmeion oti anabhsomai eiV ton oikon kuriou tou qeou

“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina