1. eufranqhti erhmoV diywsa agalliasqw erhmoV kai anqeitw wV krinon

2. kai exanqhsei kai agalliasetai ta erhma tou iordanou kai h doxa tou libanou edoqh auth kai h timh tou karmhlou kai o laoV mou oyetai thn doxan kuriou kai to uyoV tou qeou

3. iscusate ceireV aneimenai kai gonata paralelumena

4. parakalesate oi oligoyucoi th dianoia iscusate mh fobeisqe idou o qeoV hmwn krisin antapodidwsin kai antapodwsei autoV hxei kai swsei hmaV

5. tote anoicqhsontai ofqalmoi tuflwn kai wta kwfwn akousontai

6. tote aleitai wV elafoV o cwloV kai tranh estai glwssa mogilalwn oti erragh en th erhmw udwr kai faragx en gh diywsh

7. kai h anudroV estai eiV elh kai eiV thn diywsan ghn phgh udatoV estai ekei eufrosunh ornewn epauliV kalamou kai elh

8. ekei estai odoV kaqara kai odoV agia klhqhsetai kai ou mh parelqh ekei akaqartoV oude estai ekei odoV akaqartoV oi de diesparmenoi poreusontai ep' authV kai ou mh planhqwsin

9. kai ouk estai ekei lewn oude twn qhriwn twn ponhrwn ou mh anabh ep' authn oude mh eureqh ekei alla poreusontai en auth lelutrwmenoi

10. kai sunhgmenoi dia kurion apostrafhsontai kai hxousin eiV siwn met' eufrosunhV kai eufrosunh aiwnioV uper kefalhV autwn epi gar kefalhV autwn ainesiV kai agalliama kai eufrosunh katalhmyetai autouV apedra odunh kai luph kai stenagmoV

“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina