1. ton men prwton logon epoihsamhn peri pantwn w qeofile wn hrxato o ihsouV poiein te kai didaskein

2. acri hV hmeraV enteilamenoV toiV apostoloiV dia pneumatoV agiou ouV exelexato anelhfqh

3. oiV kai paresthsen eauton zwnta meta to paqein auton en polloiV tekmhrioiV di hmerwn tessarakonta optanomenoV autoiV kai legwn ta peri thV basileiaV tou qeou

4. kai sunalizomenoV parhggeilen autoiV apo ierosolumwn mh cwrizesqai alla perimenein thn epaggelian tou patroV hn hkousate mou

5. oti iwannhV men ebaptisen udati umeiV de baptisqhsesqe en pneumati agiw ou meta pollaV tautaV hmeraV

6. oi men oun sunelqonteV ephrwtwn auton legonteV kurie ei en tw cronw toutw apokaqistaneiV thn basileian tw israhl

7. eipen de proV autouV ouc umwn estin gnwnai cronouV h kairouV ouV o pathr eqeto en th idia exousia

8. alla lhyesqe dunamin epelqontoV tou agiou pneumatoV ef umaV kai esesqe moi martureV en te ierousalhm kai en pash th ioudaia kai samareia kai ewV escatou thV ghV

9. kai tauta eipwn blepontwn autwn ephrqh kai nefelh upelaben auton apo twn ofqalmwn autwn

10. kai wV atenizonteV hsan eiV ton ouranon poreuomenou autou kai idou andreV duo pareisthkeisan autoiV en esqhti leukh

11. oi kai eipon andreV galilaioi ti esthkate embleponteV eiV ton ouranon outoV o ihsouV o analhfqeiV af umwn eiV ton ouranon outwV eleusetai on tropon eqeasasqe auton poreuomenon eiV ton ouranon

12. tote upestreyan eiV ierousalhm apo orouV tou kaloumenou elaiwnoV o estin egguV ierousalhm sabbatou econ odon

13. kai ote eishlqon anebhsan eiV to uperwon ou hsan katamenonteV o te petroV kai iakwboV kai iwannhV kai andreaV filippoV kai qwmaV barqolomaioV kai matqaioV iakwboV alfaiou kai simwn o zhlwthV kai ioudaV iakwbou

14. outoi panteV hsan proskarterounteV omoqumadon th proseuch kai th dehsei sun gunaixin kai maria th mhtri tou ihsou kai sun toiV adelfoiV autou

15. kai en taiV hmeraiV tautaiV anastaV petroV en mesw twn maqhtwn eipen hn te ocloV onomatwn epi to auto wV ekaton eikosin

16. andreV adelfoi edei plhrwqhnai thn grafhn tauthn hn proeipen to pneuma to agion dia stomatoV dabid peri iouda tou genomenou odhgou toiV sullabousin ton ihsoun

17. oti kathriqmhmenoV hn sun hmin kai elacen ton klhron thV diakoniaV tauthV

18. outoV men oun ekthsato cwrion ek tou misqou thV adikiaV kai prhnhV genomenoV elakhsen mesoV kai execuqh panta ta splagcna autou

19. kai gnwston egeneto pasin toiV katoikousin ierousalhm wste klhqhnai to cwrion ekeino th idia dialektw autwn akeldama toutestin cwrion aimatoV

20. gegraptai gar en biblw yalmwn genhqhtw h epauliV autou erhmoV kai mh estw o katoikwn en auth kai thn episkophn autou laboi eteroV

21. dei oun twn sunelqontwn hmin andrwn en panti cronw en w eishlqen kai exhlqen ef hmaV o kurioV ihsouV

22. arxamenoV apo tou baptismatoV iwannou ewV thV hmeraV hV anelhfqh af hmwn martura thV anastasewV autou genesqai sun hmin ena toutwn

23. kai esthsan duo iwshf ton kaloumenon barsaban oV epeklhqh ioustoV kai matqian

24. kai proseuxamenoi eipon su kurie kardiognwsta pantwn anadeixon ek toutwn twn duo ena on exelexw

25. labein ton klhron thV diakoniaV tauthV kai apostolhV ex hV parebh ioudaV poreuqhnai eiV ton topon ton idion

26. kai edwkan klhrouV autwn kai epesen o klhroV epi matqian kai sugkateyhfisqh meta twn endeka apostolwn

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina