1. kai elehsei kurioV ton iakwb kai eklexetai eti ton israhl kai anapausontai epi thV ghV autwn kai o giwraV prosteqhsetai proV autouV kai prosteqhsetai proV ton oikon iakwb

2. kai lhmyontai autouV eqnh kai eisaxousin eiV ton topon autwn kai kataklhronomhsousin kai plhqunqhsontai epi thV ghV tou qeou eiV doulouV kai doulaV kai esontai aicmalwtoi oi aicmalwteusanteV autouV kai kurieuqhsontai oi kurieusanteV autwn

3. kai estai en th hmera ekeinh anapausei se o qeoV ek thV odunhV kai tou qumou sou kai thV douleiaV sou thV sklhraV hV edouleusaV autoiV

4. kai lhmyh ton qrhnon touton epi ton basilea babulwnoV kai ereiV en th hmera ekeinh pwV anapepautai o apaitwn kai anapepautai o epispoudasthV

5. sunetriyen o qeoV ton zugon twn amartwlwn ton zugon twn arcontwn

6. pataxaV eqnoV qumw plhgh aniatw paiwn eqnoV plhghn qumou h ouk efeisato

7. anepausato pepoiqwV pasa h gh boa met' eufrosunhV

8. kai ta xula tou libanou eufranqhsan epi soi kai h kedroV tou libanou af' ou su kekoimhsai ouk anebh o koptwn hmaV

9. o adhV katwqen epikranqh sunanthsaV soi sunhgerqhsan soi panteV oi giganteV oi arxanteV thV ghV oi egeiranteV ek twn qronwn autwn pantaV basileiV eqnwn

10. panteV apokriqhsontai kai erousin soi kai su ealwV wsper kai hmeiV en hmin de katelogisqhV

11. katebh de eiV adou h doxa sou h pollh sou eufrosunh upokatw sou strwsousin shyin kai to katakalumma sou skwlhx

12. pwV exepesen ek tou ouranou o ewsforoV o prwi anatellwn sunetribh eiV thn ghn o apostellwn proV panta ta eqnh

13. su de eipaV en th dianoia sou eiV ton ouranon anabhsomai epanw twn astrwn tou ouranou qhsw ton qronon mou kaqiw en orei uyhlw epi ta orh ta uyhla ta proV borran

14. anabhsomai epanw twn nefelwn esomai omoioV tw uyistw

15. nun de eiV adou katabhsh kai eiV ta qemelia thV ghV

16. oi idonteV se qaumasousin epi soi kai erousin outoV o anqrwpoV o paroxunwn thn ghn seiwn basileiV

17. o qeiV thn oikoumenhn olhn erhmon kai taV poleiV kaqeilen touV en epagwgh ouk elusen

18. panteV oi basileiV twn eqnwn ekoimhqhsan en timh anqrwpoV en tw oikw autou

19. su de rifhsh en toiV oresin wV nekroV ebdelugmenoV meta pollwn teqnhkotwn ekkekenthmenwn macairaiV katabainontwn eiV adou on tropon imation en aimati pefurmenon ouk estai kaqaron

20. outwV oude su esh kaqaroV dioti thn ghn mou apwlesaV kai ton laon mou apekteinaV ou mh meinhV eiV ton aiwna cronon sperma ponhron

21. etoimason ta tekna sou sfaghnai taiV amartiaiV tou patroV sou ina mh anastwsin kai thn ghn klhronomhswsin kai emplhswsi thn ghn polewn

22. kai epanasthsomai autoiV legei kurioV sabawq kai apolw autwn onoma kai kataleimma kai sperma tade legei kurioV

23. kai qhsw thn babulwnian erhmon wste katoikein ecinouV kai estai eiV ouden kai qhsw authn phlou baraqron eiV apwleian

24. tade legei kurioV sabawq on tropon eirhka outwV estai kai on tropon bebouleumai outwV menei

25. tou apolesai touV assuriouV apo thV ghV thV emhV kai apo twn orewn mou kai esontai eiV katapathma kai afaireqhsetai ap' autwn o zugoV autwn kai to kudoV autwn apo twn wmwn afaireqhsetai

26. auth h boulh hn bebouleutai kurioV epi thn oikoumenhn olhn kai auth h ceir h uyhlh epi panta ta eqnh thV oikoumenhV

27. a gar o qeoV o agioV bebouleutai tiV diaskedasei kai thn ceira thn uyhlhn tiV apostreyei

28. tou etouV ou apeqanen acaz o basileuV egenhqh to rhma touto

29. mh eufranqeihte panteV oi allofuloi sunetribh gar o zugoV tou paiontoV umaV ek gar spermatoV ofewn exeleusetai ekgona aspidwn kai ta ekgona autwn exeleusontai ofeiV petomenoi

30. kai boskhqhsontai ptwcoi di' autou ptwcoi de andreV ep' eirhnhV anapausontai anelei de limw to sperma sou kai to kataleimma sou anelei

31. ololuzete pulai polewn kekragetwsan poleiV tetaragmenai oi allofuloi panteV oti kapnoV apo borra ercetai kai ouk estin tou einai

32. kai ti apokriqhsontai basileiV eqnwn oti kurioV eqemeliwsen siwn kai di' autou swqhsontai oi tapeinoi tou laou





“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina