1. to rhma thV faraggoV siwn ti egeneto soi nun oti anebhte panteV eiV dwmata

2. mataia eneplhsqh h poliV bowntwn oi traumatiai sou ou traumatiai macairaV oude oi nekroi sou nekroi polemou

3. panteV oi arconteV sou pefeugasin kai oi alonteV sklhrwV dedemenoi eisin kai oi iscuonteV en soi porrw pefeugasin

4. dia touto eipa afete me pikrwV klausomai mh katiscushte parakalein me epi to suntrimma thV qugatroV tou genouV mou

5. oti hmera tarachV kai apwleiaV kai katapathmatoV kai planhsiV para kuriou sabawq en faraggi siwn planwntai apo mikrou ewV megalou planwntai epi ta orh

6. oi de ailamitai elabon faretraV anabatai anqrwpoi ef' ippoiV kai sunagwgh parataxewV

7. kai esontai ai eklektai faraggeV sou plhsqhsontai armatwn oi de ippeiV emfraxousi taV pulaV sou

8. kai anakaluyousin taV pulaV iouda kai embleyontai th hmera ekeinh eiV touV eklektouV oikouV thV polewV

9. kai anakaluyousin ta krupta twn oikwn thV akraV dauid kai eidosan oti pleiouV eisin kai oti apestreyan to udwr thV arcaiaV kolumbhqraV eiV thn polin

10. kai oti kaqeilosan touV oikouV ierousalhm eiV ocurwma tou teicouV th polei

11. kai epoihsate eautoiV udwr ana meson twn duo teicewn eswteron thV kolumbhqraV thV arcaiaV kai ouk enebleyate eiV ton ap' archV poihsanta authn kai ton ktisanta authn ouk eidete

12. kai ekalesen kurioV sabawq en th hmera ekeinh klauqmon kai kopeton kai xurhsin kai zwsin sakkwn

13. autoi de epoihsanto eufrosunhn kai agalliama sfazonteV moscouV kai quonteV probata wste fagein krea kai piein oinon legonteV fagwmen kai piwmen aurion gar apoqnhskomen

14. kai anakekalummena tauta estin en toiV wsin kuriou sabawq oti ouk afeqhsetai umin auth h amartia ewV an apoqanhte

15. tade legei kurioV sabawq poreuou eiV to pastoforion proV somnan ton tamian kai eipon autw

16. ti su wde kai ti soi estin wde oti elatomhsaV seautw wde mnhmeion kai epoihsaV seautw en uyhlw mnhmeion kai egrayaV seautw en petra skhnhn

17. idou dh kurioV sabawq ekbalei kai ektriyei andra kai afelei thn stolhn sou

18. kai ton stefanon sou ton endoxon kai riyei se eiV cwran megalhn kai ametrhton kai ekei apoqanh kai qhsei to arma sou to kalon eiV atimian kai ton oikon tou arcontoV sou eiV katapathma

19. kai afaireqhsh ek thV oikonomiaV sou kai ek thV stasewV sou

20. kai estai en th hmera ekeinh kalesw ton paida mou eliakim ton tou celkiou

21. kai endusw auton thn stolhn sou kai ton stefanon sou dwsw autw kai to kratoV kai thn oikonomian sou dwsw eiV taV ceiraV autou kai estai wV pathr toiV enoikousin en ierousalhm kai toiV enoikousin en iouda

22. kai dwsw thn doxan dauid autw kai arxei kai ouk estai o antilegwn

23. kai sthsw auton arconta en topw pistw kai estai eiV qronon doxhV tou oikou tou patroV autou

24. kai estai pepoiqwV ep' auton paV endoxoV en tw oikw tou patroV autou apo mikrou ewV megalou kai esontai epikremamenoi autw

25. en th hmera ekeinh tade legei kurioV sabawq kinhqhsetai o anqrwpoV o esthrigmenoV en topw pistw kai peseitai kai afaireqhsetai h doxa h ep' auton oti kurioV elalhsen

“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina