1. outwV legei kurioV o ouranoV moi qronoV h de gh upopodion twn podwn mou poion oikon oikodomhsete moi h poioV topoV thV katapausewV mou

2. panta gar tauta epoihsen h ceir mou kai estin ema panta tauta legei kurioV kai epi tina epibleyw all' h epi ton tapeinon kai hsucion kai tremonta touV logouV mou

3. o de anomoV o quwn moi moscon wV o apoktennwn kuna o de anaferwn semidalin wV aima ueion o didouV libanon eiV mnhmosunon wV blasfhmoV kai outoi exelexanto taV odouV autwn kai ta bdelugmata autwn a h yuch autwn hqelhsen

4. kagw eklexomai ta empaigmata autwn kai taV amartiaV antapodwsw autoiV oti ekalesa autouV kai ouc uphkousan mou elalhsa kai ouk hkousan kai epoihsan to ponhron enantion mou kai a ouk eboulomhn exelexanto

5. akousate to rhma kuriou oi tremonteV ton logon autou eipate adelfoi hmwn toiV misousin hmaV kai bdelussomenoiV ina to onoma kuriou doxasqh kai ofqh en th eufrosunh autwn kakeinoi aiscunqhsontai

6. fwnh kraughV ek polewV fwnh ek naou fwnh kuriou antapodidontoV antapodosin toiV antikeimenoiV

7. prin h thn wdinousan tekein prin elqein ton ponon twn wdinwn exefugen kai eteken arsen

8. tiV hkousen toiouto kai tiV ewraken outwV h wdinen gh en mia hmera h kai etecqh eqnoV eiV apax oti wdinen kai eteken siwn ta paidia authV

9. egw de edwka thn prosdokian tauthn kai ouk emnhsqhV mou eipen kurioV ouk idou egw gennwsan kai steiran epoihsa eipen o qeoV

10. eufranqhti ierousalhm kai panhgurisate en auth panteV oi agapwnteV authn carhte cara panteV osoi penqeite ep' authV

11. ina qhlashte kai emplhsqhte apo mastou paraklhsewV authV ina ekqhlasanteV trufhshte apo eisodou doxhV authV

12. oti tade legei kurioV idou egw ekklinw eiV autouV wV potamoV eirhnhV kai wV ceimarrouV epikluzwn doxan eqnwn ta paidia autwn ep' wmwn arqhsontai kai epi gonatwn paraklhqhsontai

13. wV ei tina mhthr parakalesei outwV kai egw parakalesw umaV kai en ierousalhm paraklhqhsesqe

14. kai oyesqe kai carhsetai umwn h kardia kai ta osta umwn wV botanh anatelei kai gnwsqhsetai h ceir kuriou toiV sebomenoiV auton kai apeilhsei toiV apeiqousin

15. idou gar kurioV wV pur hxei kai wV kataigiV ta armata autou apodounai en qumw ekdikhsin kai aposkorakismon en flogi puroV

16. en gar tw puri kuriou kriqhsetai pasa h gh kai en th romfaia autou pasa sarx polloi traumatiai esontai upo kuriou

17. oi agnizomenoi kai kaqarizomenoi eiV touV khpouV kai en toiV proquroiV esqonteV kreaV ueion kai ta bdelugmata kai ton nun epi to auto analwqhsontai eipen kurioV

18. kagw ta erga autwn kai ton logismon autwn epistamai ercomai sunagagein panta ta eqnh kai taV glwssaV kai hxousin kai oyontai thn doxan mou

19. kai kataleiyw ep' autwn shmeia kai exapostelw ex autwn seswsmenouV eiV ta eqnh eiV qarsiV kai foud kai loud kai mosoc kai qobel kai eiV thn ellada kai eiV taV nhsouV taV porrw oi ouk akhkoasin mou to onoma oude ewrakasin thn doxan mou kai anaggelousin mou thn doxan en toiV eqnesin

20. kai axousin touV adelfouV umwn ek pantwn twn eqnwn dwron kuriw meq' ippwn kai armatwn en lamphnaiV hmionwn meta skiadiwn eiV thn agian polin ierousalhm eipen kurioV wV an enegkaisan oi uioi israhl emoi taV qusiaV autwn meta yalmwn eiV ton oikon kuriou

21. kai ap' autwn lhmyomai emoi iereiV kai leuitaV eipen kurioV

22. on tropon gar o ouranoV kainoV kai h gh kainh a egw poiw menei enwpion mou legei kurioV outwV sthsetai to sperma umwn kai to onoma umwn

23. kai estai mhna ek mhnoV kai sabbaton ek sabbatou hxei pasa sarx enwpion mou proskunhsai en ierousalhm eipen kurioV

24. kai exeleusontai kai oyontai ta kwla twn anqrwpwn twn parabebhkotwn en emoi o gar skwlhx autwn ou teleuthsei kai to pur autwn ou sbesqhsetai kai esontai eiV orasin pash sarki .

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina