1. nun de akouson paiV mou iakwb kai israhl on exelexamhn

2. outwV legei kurioV o qeoV o poihsaV se kai o plasaV se ek koiliaV eti bohqhqhsh mh fobou paiV mou iakwb kai o hgaphmenoV israhl on exelexamhn

3. oti egw dwsw udwr en diyei toiV poreuomenoiV en anudrw epiqhsw to pneuma mou epi to sperma sou kai taV eulogiaV mou epi ta tekna sou

4. kai anatelousin wsei cortoV ana meson udatoV kai wV itea epi pararreon udwr

5. outoV erei tou qeou eimi kai outoV bohsetai epi tw onomati iakwb kai eteroV epigrayei tou qeou eimi epi tw onomati israhl

6. outwV legei o qeoV o basileuV tou israhl o rusamenoV auton qeoV sabawq egw prwtoV kai egw meta tauta plhn emou ouk estin qeoV

7. tiV wsper egw sthtw kalesatw kai etoimasatw moi af' ou epoihsa anqrwpon eiV ton aiwna kai ta epercomena pro tou elqein anaggeilatwsan umin

8. mh parakaluptesqe ouk ap' archV hnwtisasqe kai aphggeila umin martureV umeiV este ei estin qeoV plhn emou kai ouk hsan tote

9. oi plassonteV kai glufonteV panteV mataioi oi poiounteV ta kataqumia autwn a ouk wfelhsei autouV alla aiscunqhsontai

10. panteV oi plassonteV qeon kai glufonteV anwfelh

11. kai panteV oqen egenonto exhranqhsan kai kwfoi apo anqrwpwn sunacqhtwsan panteV kai sthtwsan ama entraphtwsan kai aiscunqhtwsan ama

12. oti wxunen tektwn sidhron skeparnw eirgasato auto kai en teretrw etrhsen auto eirgasato auto en tw bracioni thV iscuoV autou kai peinasei kai asqenhsei kai ou mh pih udwr eklexamenoV

13. tektwn xulon esthsen auto en metrw kai en kollh erruqmisen auto epoihsen auto wV morfhn androV kai wV wraiothta anqrwpou sthsai auto en oikw

14. o ekoyen xulon ek tou drumou o efuteusen kurioV kai uetoV emhkunen

15. ina h anqrwpoiV eiV kausin kai labwn ap' autou eqermanqh kai kausanteV epeyan artouV ep' autwn to de loipon eirgasanto eiV qeouV kai proskunousin autouV

16. ou to hmisu autou katekausan en puri kai kausanteV epeyan artouV ep' autwn kai ep' autou kreaV opthsaV efagen kai eneplhsqh kai qermanqeiV eipen hdu moi oti eqermanqhn kai eidon pur

17. to de loipon epoihsen eiV qeon glupton kai proskunei autw kai proseucetai legwn exelou me oti qeoV mou ei su

18. ouk egnwsan fronhsai oti aphmaurwqhsan tou blepein toiV ofqalmoiV autwn kai tou nohsai th kardia autwn

19. kai ouk elogisato th kardia autou oude anelogisato en th yuch autou oude egnw th fronhsei oti to hmisu autou katekausen en puri kai epeyen epi twn anqrakwn autou artouV kai opthsaV kreaV efagen kai to loipon autou eiV bdelugma epoihsen kai proskunousin autw

20. gnwte oti spodoV h kardia autwn kai planwntai kai oudeiV dunatai exelesqai thn yuchn autou idete ouk ereite oti yeudoV en th dexia mou

21. mnhsqhti tauta iakwb kai israhl oti paiV mou ei su eplasa se paida mou kai su israhl mh epilanqanou mou

22. idou gar aphleiya wV nefelhn taV anomiaV sou kai wV gnofon taV amartiaV sou epistrafhti proV me kai lutrwsomai se

23. eufranqhte ouranoi oti hlehsen o qeoV ton israhl salpisate qemelia thV ghV bohsate orh eufrosunhn oi bounoi kai panta ta xula ta en autoiV oti elutrwsato o qeoV ton iakwb kai israhl doxasqhsetai

24. outwV legei kurioV o lutroumenoV se kai o plasswn se ek koiliaV egw kurioV o suntelwn panta exeteina ton ouranon monoV kai esterewsa thn ghn tiV eteroV

25. diaskedasei shmeia eggastrimuqwn kai manteiaV apo kardiaV apostrefwn fronimouV eiV ta opisw kai thn boulhn autwn mwreuwn

26. kai istwn rhmata paidoV autou kai thn boulhn twn aggelwn autou alhqeuwn o legwn ierousalhm katoikhqhsh kai taiV polesin thV ioudaiaV oikodomhqhsesqe kai ta erhma authV anatelei

27. o legwn th abussw erhmwqhsh kai touV potamouV sou xhranw

28. o legwn kurw fronein kai panta ta qelhmata mou poihsei o legwn ierousalhm oikodomhqhsh kai ton oikon ton agion mou qemeliwsw

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina