1. kai egeneto en tw akousai ton basilea ezekian escisen ta imatia kai sakkon periebaleto kai anebh eiV ton oikon kuriou

2. kai apesteilen eliakim ton oikonomon kai somnan ton grammatea kai touV presbuterouV twn ierewn peribeblhmenouV sakkouV proV hsaian uion amwV ton profhthn

3. kai eipan autw tade legei ezekiaV hmera qliyewV kai oneidismou kai elegmou kai orghV h shmeron hmera oti hkei h wdin th tiktoush iscun de ouk ecei tou tekein

4. eisakousai kurioV o qeoV sou touV logouV rayakou ouV apesteilen basileuV assuriwn oneidizein qeon zwnta kai oneidizein logouV ouV hkousen kurioV o qeoV sou kai dehqhsh proV kurion ton qeon sou peri twn kataleleimmenwn toutwn

5. kai hlqon oi paideV tou basilewV proV hsaian

6. kai eipen autoiV hsaiaV outwV ereite proV ton kurion umwn tade legei kurioV mh fobhqhV apo twn logwn wn hkousaV ouV wneidisan me oi presbeiV basilewV assuriwn

7. idou egw embalw eiV auton pneuma kai akousaV aggelian apostrafhsetai eiV thn cwran autou kai peseitai macaira en th gh autou

8. kai apestreyen rayakhV kai katelaben poliorkounta ton basilea lomnan kai hkousen basileuV assuriwn oti

9. exhlqen qaraka basileuV aiqiopwn poliorkhsai auton kai akousaV apestreyen kai apesteilen aggelouV proV ezekian legwn

10. outwV ereite ezekia basilei thV ioudaiaV mh se apatatw o qeoV sou ef' w pepoiqwV ei ep' autw legwn ou mh paradoqh ierousalhm eiV ceiraV basilewV assuriwn

11. h ouk hkousaV a epoihsan basileiV assuriwn pasan thn ghn wV apwlesan

12. mh errusanto autouV oi qeoi twn eqnwn ouV oi patereV mou apwlesan thn te gwzan kai carran kai rafeV ai eisin en cwra qemad

13. pou eisin oi basileiV aimaq kai arfaq kai polewV sepfarim anag ougaua

14. kai elaben ezekiaV to biblion para twn aggelwn kai hnoixen auto enantion kuriou

15. kai proseuxato ezekiaV proV kurion legwn

16. kurie sabawq o qeoV israhl o kaqhmenoV epi twn ceroubin su qeoV monoV ei pashV basileiaV thV oikoumenhV su epoihsaV ton ouranon kai thn ghn

17. eisakouson kurie eisbleyon kurie kai ide touV logouV ouV apesteilen sennachrim oneidizein qeon zwnta

18. ep' alhqeiaV gar hrhmwsan basileiV assuriwn thn oikoumenhn olhn kai thn cwran autwn

19. kai enebalon ta eidwla autwn eiV to pur ou gar qeoi hsan alla erga ceirwn anqrwpwn xula kai liqoi kai apwlesan autouV

20. su de kurie o qeoV hmwn swson hmaV ek ceiroV autwn ina gnw pasa basileia thV ghV oti su ei o qeoV monoV

21. kai apestalh hsaiaV uioV amwV proV ezekian kai eipen autw tade legei kurioV o qeoV israhl hkousa a proshuxw proV me peri sennachrim basilewV assuriwn

22. outoV o logoV on elalhsen peri autou o qeoV efaulisen se kai emukthrisen se parqenoV qugathr siwn epi soi kefalhn ekinhsen qugathr ierousalhm

23. tina wneidisaV kai parwxunaV h proV tina uywsaV thn fwnhn sou kai ouk hraV eiV uyoV touV ofqalmouV sou eiV ton agion tou israhl

24. oti di' aggelwn wneidisaV kurion su gar eipaV tw plhqei twn armatwn egw anebhn eiV uyoV orewn kai eiV ta escata tou libanou kai ekoya to uyoV thV kedrou autou kai to kalloV thV kuparissou kai eishlqon eiV uyoV merouV tou drumou

25. kai eqhka gefuran kai hrhmwsa udata kai pasan sunagwghn udatoV

26. ou tauta hkousaV palai a egw epoihsa ex arcaiwn hmerwn sunetaxa nun de epedeixa exerhmwsai eqnh en ocuroiV kai enoikountaV en polesin ocuraiV

27. anhka taV ceiraV kai exhranqhsan kai egenonto wV cortoV xhroV epi dwmatwn kai wV agrwstiV

28. nun de thn anapausin sou kai thn exodon sou kai thn eisodon sou egw epistamai

29. o de qumoV sou on equmwqhV kai h pikria sou anebh proV me kai embalw fimon eiV thn rina sou kai calinon eiV ta ceilh sou kai apostreyw se th odw h hlqeV en auth

30. touto de soi to shmeion fage touton ton eniauton a esparkaV tw de eniautw tw deuterw to kataleimma tw de tritw speiranteV amhsate kai futeusate ampelwnaV kai fagesqe ton karpon autwn

31. kai esontai oi kataleleimmenoi en th ioudaia fuhsousin rizan katw kai poihsousin sperma anw

32. oti ex ierousalhm exeleusontai oi kataleleimmenoi kai oi swzomenoi ex orouV siwn o zhloV kuriou sabawq poihsei tauta

33. dia touto outwV legei kurioV epi basilea assuriwn ou mh eiselqh eiV thn polin tauthn oude mh balh ep' authn beloV oude mh epibalh ep' authn qureon oude mh kuklwsh ep' authn caraka

34. alla th odw h hlqen en auth apostrafhsetai tade legei kurioV

35. uperaspiw uper thV polewV tauthV tou swsai authn di' eme kai dia dauid ton paida mou

36. kai exhlqen aggeloV kuriou kai aneilen ek thV parembolhV twn assuriwn ekaton ogdohkonta pente ciliadaV kai exanastanteV to prwi euron panta ta swmata nekra

37. kai apostrafeiV aphlqen basileuV assuriwn kai wkhsen en nineuh

38. kai en tw auton proskunein en tw oikw nasarac ton patacron autou adramelec kai sarasar oi uioi autou epataxan auton macairaiV autoi de dieswqhsan eiV armenian kai ebasileusen asordan o uioV autou ant' autou

“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina