1. idou kurioV katafqeirei thn oikoumenhn kai erhmwsei authn kai anakaluyei to proswpon authV kai diasperei touV enoikountaV en auth

2. kai estai o laoV wV o iereuV kai o paiV wV o kurioV kai h qerapaina wV h kuria estai o agorazwn wV o pwlwn kai o daneizwn wV o daneizomenoV kai o ofeilwn wV w ofeilei

3. fqora fqarhsetai h gh kai pronomh pronomeuqhsetai h gh to gar stoma kuriou elalhsen tauta

4. epenqhsen h gh kai efqarh h oikoumenh epenqhsan oi uyhloi thV ghV

5. h de gh hnomhsen dia touV katoikountaV authn dioti parebhsan ton nomon kai hllaxan ta prostagmata diaqhkhn aiwnion

6. dia touto ara edetai thn ghn oti hmartosan oi katoikounteV authn dia touto ptwcoi esontai oi enoikounteV en th gh kai kataleifqhsontai anqrwpoi oligoi

7. penqhsei oinoV penqhsei ampeloV stenaxousin panteV oi eufrainomenoi thn yuchn

8. pepautai eufrosunh tumpanwn pepautai auqadeia kai ploutoV asebwn pepautai fwnh kiqaraV

9. hscunqhsan ouk epion oinon pikron egeneto to sikera toiV pinousin

10. hrhmwqh pasa poliV kleisei oikian tou mh eiselqein

11. ololuzete peri tou oinou pantach pepautai pasa eufrosunh thV ghV

12. kai kataleifqhsontai poleiV erhmoi kai oikoi egkataleleimmenoi apolountai

13. tauta panta estai en th gh en mesw twn eqnwn on tropon ean tiV kalamhshtai elaian outwV kalamhsontai autouV kai ean paushtai o trughtoV

14. outoi fwnh bohsontai oi de kataleifqenteV epi thV ghV eufranqhsontai ama th doxh kuriou taracqhsetai to udwr thV qalasshV

15. dia touto h doxa kuriou en taiV nhsoiV estai thV qalasshV to onoma kuriou endoxon estai kurie o qeoV israhl

16. apo twn pterugwn thV ghV terata hkousamen elpiV tw eusebei kai erousin ouai toiV aqetousin oi aqetounteV ton nomon

17. foboV kai boqunoV kai pagiV ef' umaV touV enoikountaV epi thV ghV

18. kai estai o feugwn ton fobon empeseitai eiV ton boqunon o de ekbainwn ek tou boqunou alwsetai upo thV pagidoV oti qurideV ek tou ouranou hnewcqhsan kai seisqhsetai ta qemelia thV ghV

19. tarach taracqhsetai h gh kai aporia aporhqhsetai h gh

20. eklinen kai seisqhsetai wV opwrofulakion h gh wV o mequwn kai kraipalwn kai peseitai kai ou mh dunhtai anasthnai katiscusen gar ep' authV h anomia

21. kai epaxei o qeoV epi ton kosmon tou ouranou thn ceira kai epi touV basileiV thV ghV

22. kai sunaxousin kai apokleisousin eiV ocurwma kai eiV desmwthrion dia pollwn genewn episkoph estai autwn

23. kai takhsetai h plinqoV kai peseitai to teicoV oti basileusei kurioV en siwn kai en ierousalhm kai enwpion twn presbuterwn doxasqhsetai

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina