1. th hmera ekeinh asontai to asma touto epi ghV iouda legonteV idou poliV ocura kai swthrion hmwn qhsei teicoV kai periteicoV

2. anoixate pulaV eiselqatw laoV fulasswn dikaiosunhn kai fulasswn alhqeian

3. antilambanomenoV alhqeiaV kai fulasswn eirhnhn oti epi soi

4. hlpisan kurie ewV tou aiwnoV o qeoV o megaV o aiwnioV

5. oV tapeinwsaV kathgageV touV enoikountaV en uyhloiV poleiV ocuraV katabaleiV kai kataxeiV ewV edafouV

6. kai pathsousin autouV podeV praewn kai tapeinwn

7. odoV eusebwn euqeia egeneto kai pareskeuasmenh h odoV twn eusebwn

8. h gar odoV kuriou krisiV hlpisamen epi tw onomati sou kai epi th mneia

9. h epiqumei h yuch hmwn ek nuktoV orqrizei to pneuma mou proV se o qeoV dioti fwV ta prostagmata sou epi thV ghV dikaiosunhn maqete oi enoikounteV epi thV ghV

10. pepautai gar o asebhV ou mh maqh dikaiosunhn epi thV ghV alhqeian ou mh poihsh arqhtw o asebhV ina mh idh thn doxan kuriou

11. kurie uyhloV sou o braciwn kai ouk hdeisan gnonteV de aiscunqhsontai zhloV lhmyetai laon apaideuton kai nun pur touV upenantiouV edetai

12. kurie o qeoV hmwn eirhnhn doV hmin panta gar apedwkaV hmin

13. kurie o qeoV hmwn kthsai hmaV kurie ektoV sou allon ouk oidamen to onoma sou onomazomen

14. oi de nekroi zwhn ou mh idwsin oude iatroi ou mh anasthswsin dia touto ephgageV kai apwlesaV kai hraV pan arsen autwn

15. prosqeV autoiV kaka kurie prosqeV kaka pasin toiV endoxoiV thV ghV

16. kurie en qliyei emnhsqhn sou en qliyei mikra h paideia sou hmin

17. kai wV h wdinousa eggizei tou tekein kai epi th wdini authV ekekraxen outwV egenhqhmen tw agaphtw sou dia ton fobon sou kurie

18. en gastri elabomen kai wdinhsamen kai etekomen pneuma swthriaV sou epoihsamen epi thV ghV alla pesountai oi enoikounteV epi thV ghV

19. anasthsontai oi nekroi kai egerqhsontai oi en toiV mnhmeioiV kai eufranqhsontai oi en th gh h gar drosoV h para sou iama autoiV estin h de gh twn asebwn peseitai

20. badize laoV mou eiselqe eiV ta tamieia sou apokleison thn quran sou apokrubhqi mikron oson oson ewV an parelqh h orgh kuriou

21. idou gar kurioV apo tou agiou epagei thn orghn epi touV enoikountaV epi thV ghV kai anakaluyei h gh to aima authV kai ou katakaluyei touV anhrhmenouV

“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina