1. to orama turou ololuzete ploia karchdonoV oti apwleto kai ouketi ercontai ek ghV kitiaiwn hktai aicmalwtoV

2. tini omoioi gegonasin oi enoikounteV en th nhsw metaboloi foinikhV diaperwnteV thn qalassan

3. en udati pollw sperma metabolwn wV amhtou eisferomenou oi metaboloi twn eqnwn

4. aiscunqhti sidwn eipen h qalassa h de iscuV thV qalasshV eipen ouk wdinon oude etekon oude exeqreya neaniskouV oude uywsa parqenouV

5. otan de akouston genhtai aiguptw lhmyetai autouV odunh peri turou

6. apelqate eiV karchdona ololuxate oi enoikounteV en th nhsw tauth

7. ouc auth hn umwn h ubriV h ap' archV prin h paradoqhnai authn

8. tiV tauta ebouleusen epi turon mh hsswn estin h ouk iscuei oi emporoi authV endoxoi arconteV thV ghV

9. kurioV sabawq ebouleusato paralusai pasan thn ubrin twn endoxwn kai atimasai pan endoxon epi thV ghV

10. ergazou thn ghn sou kai gar ploia ouketi ercetai ek karchdonoV

11. h de ceir sou ouketi iscuei kata qalassan h paroxunousa basileiV kurioV sabawq eneteilato peri canaan apolesai authV thn iscun

12. kai erousin ouketi mh prosqhte tou ubrizein kai adikein thn qugatera sidwnoV kai ean apelqhV eiV kitieiV oude ekei soi anapausiV estai

13. kai eiV ghn caldaiwn kai auth hrhmwtai apo twn assuriwn oude ekei soi anapausiV estai oti o toicoV authV peptwken

14. ololuzete ploia karchdonoV oti apwleto to ocurwma umwn

15. kai estai en th hmera ekeinh kataleifqhsetai turoV eth ebdomhkonta wV cronoV basilewV wV cronoV anqrwpou kai estai meta ebdomhkonta eth estai turoV wV asma pornhV

16. labe kiqaran rembeuson poleiV pornh epilelhsmenh kalwV kiqarison polla ason ina sou mneia genhtai

17. kai estai meta ebdomhkonta eth episkophn poihsei o qeoV turou kai palin apokatastaqhsetai eiV to arcaion kai estai emporion pasaiV taiV basileiaiV thV oikoumenhV

18. kai estai authV h emporia kai o misqoV agion tw kuriw ouk autoiV sunacqhsetai alla toiV katoikousin enanti kuriou pasa h emporia authV fagein kai piein kai emplhsqhnai eiV sumbolhn mnhmosunon enanti kuriou

“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina