1. kai hqethsen mwab en israhl meta to apoqanein acaab

2. kai epesen ocoziaV dia tou diktuwtou tou en tw uperww autou tw en samareia kai hrrwsthsen kai apesteilen aggelouV kai eipen proV autouV deute kai epizhthsate en th baal muian qeon akkarwn ei zhsomai ek thV arrwstiaV mou tauthV kai eporeuqhsan eperwthsai di' autou

3. kai aggeloV kuriou elalhsen proV hliou ton qesbithn legwn anastaV deuro eiV sunanthsin twn aggelwn ocoziou basilewV samareiaV kai lalhseiV proV autouV ei para to mh einai qeon en israhl umeiV poreuesqe epizhthsai en th baal muian qeon akkarwn

4. kai ouc outwV oti tade legei kurioV h klinh ef' hV anebhV ekei ou katabhsh ap' authV oti ekei qanatw apoqanh kai eporeuqh hliou kai eipen proV autouV

5. kai epestrafhsan oi aggeloi proV auton kai eipen proV autouV ti oti epestreyate

6. kai eipan proV auton anhr anebh eiV sunanthsin hmwn kai eipen proV hmaV deute epistrafhte proV ton basilea ton aposteilanta umaV kai lalhsate proV auton tade legei kurioV ei para to mh einai qeon en israhl su poreuh zhthsai en th baal muian qeon akkarwn ouc outwV h klinh ef' hV anebhV ekei ou katabhsh ap' authV oti qanatw apoqanh

7. kai elalhsen proV autouV legwn tiV h krisiV tou androV tou anabantoV eiV sunanthsin umin kai lalhsantoV proV umaV touV logouV toutouV

8. kai eipon proV auton anhr dasuV kai zwnhn dermatinhn periezwsmenoV thn osfun autou kai eipen hliou o qesbithV outoV estin

9. kai apesteilen proV auton hgoumenon penthkontarcon kai touV penthkonta autou kai anebh kai hlqen proV auton kai idou hliou ekaqhto epi thV korufhV tou orouV kai elalhsen o penthkontarcoV proV auton kai eipen anqrwpe tou qeou o basileuV ekalesen se katabhqi

10. kai apekriqh hliou kai eipen proV ton penthkontarcon kai ei anqrwpoV tou qeou egw katabhsetai pur ek tou ouranou kai katafagetai se kai touV penthkonta sou kai katebh pur ek tou ouranou kai katefagen auton kai touV penthkonta autou

11. kai proseqeto o basileuV kai apesteilen proV auton allon penthkontarcon kai touV penthkonta autou kai anebh kai elalhsen o penthkontarcoV proV auton kai eipen anqrwpe tou qeou tade legei o basileuV tacewV katabhqi

12. kai apekriqh hliou kai elalhsen proV auton kai eipen ei anqrwpoV tou qeou egw eimi katabhsetai pur ek tou ouranou kai katafagetai se kai touV penthkonta sou kai katebh pur ek tou ouranou kai katefagen auton kai touV penthkonta autou

13. kai proseqeto o basileuV eti aposteilai hgoumenon penthkontarcon triton kai touV penthkonta autou kai hlqen proV auton o penthkontarcoV o tritoV kai ekamyen epi ta gonata autou katenanti hliou kai edehqh autou kai elalhsen proV auton kai eipen anqrwpe tou qeou entimwqhtw dh h yuch mou kai h yuch twn doulwn sou toutwn twn penthkonta en ofqalmoiV sou

14. idou katebh pur ek tou ouranou kai katefagen touV duo penthkontarcouV touV prwtouV kai touV penthkonta autwn kai nun entimwqhtw dh h yuch twn doulwn sou en ofqalmoiV sou

15. kai elalhsen aggeloV kuriou proV hliou kai eipen katabhqi met' autou mh fobhqhV apo proswpou autwn kai anesth hliou kai katebh met' autou proV ton basilea

16. kai elalhsen proV auton kai eipen hliou tade legei kurioV ti oti apesteilaV aggelouV zhthsai en th baal muian qeon akkarwn ouc outwV h klinh ef' hV anebhV ekei ou katabhsh ap' authV oti qanatw apoqanh

17. kai apeqanen kata to rhma kuriou o elalhsen hliou

18. kai ta loipa twn logwn ocoziou osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliou logwn twn hmerwn toiV basileusin israhl [18a] kai iwram uioV acaab basileuei epi israhl en samareia eth deka duo en etei oktwkaidekatw iwsafat basilewV iouda [18b] kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou plhn ouc wV oi adelfoi autou oude wV h mhthr autou [18c] kai apesthsen taV sthlaV tou baal aV epoihsen o pathr autou kai sunetriyen autaV plhn en taiV amartiaiV oikou ieroboam oV exhmarten ton israhl ekollhqh ouk apesth ap' autwn [18d] kai equmwqh orgh kurioV eiV ton oikon acaab

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina