1. egkainizesqe proV me nhsoi oi gar arconteV allaxousin iscun eggisatwsan kai lalhsatwsan ama tote krisin anaggeilatwsan

2. tiV exhgeiren apo anatolwn dikaiosunhn ekalesen authn kata podaV autou kai poreusetai dwsei enantion eqnwn kai basileiV eksthsei kai dwsei eiV ghn taV macairaV autwn kai wV frugana exwsmena ta toxa autwn

3. kai diwxetai autouV kai dieleusetai en eirhnh h odoV twn podwn autou

4. tiV enhrghsen kai epoihsen tauta ekalesen authn o kalwn authn apo genewn archV egw qeoV prwtoV kai eiV ta epercomena egw eimi

5. eidosan eqnh kai efobhqhsan ta akra thV ghV hggisan kai hlqosan ama

6. krinwn ekastoV tw plhsion kai tw adelfw bohqhsai kai erei

7. iscusen anhr tektwn kai calkeuV tuptwn sfurh ama elaunwn pote men erei sumblhma kalon estin iscurwsan auta en hloiV qhsousin auta kai ou kinhqhsontai

8. su de israhl paiV mou iakwb on exelexamhn sperma abraam on hgaphsa

9. ou antelabomhn ap' akrwn thV ghV kai ek twn skopiwn authV ekalesa se kai eipa soi paiV mou ei exelexamhn se kai ouk egkatelipon se

10. mh fobou meta sou gar eimi mh planw egw gar eimi o qeoV sou o eniscusaV se kai ebohqhsa soi kai hsfalisamhn se th dexia th dikaia mou

11. idou aiscunqhsontai kai entraphsontai panteV oi antikeimenoi soi esontai gar wV ouk onteV kai apolountai panteV oi antidikoi sou

12. zhthseiV autouV kai ou mh eurhV touV anqrwpouV oi paroinhsousin eiV se esontai gar wV ouk onteV kai ouk esontai oi antipolemounteV se

13. oti egw o qeoV sou o kratwn thV dexiaV sou o legwn soi mh fobou

14. iakwb oligostoV israhl egw ebohqhsa soi legei o qeoV o lutroumenoV se israhl

15. idou epoihsa se wV trocouV amaxhV alowntaV kainouV pristhroeideiV kai alohseiV orh kai leptuneiV bounouV kai wV cnoun qhseiV

16. kai likmhseiV kai anemoV lhmyetai autouV kai kataigiV diasperei autouV su de eufranqhsh en toiV agioiV israhl kai agalliasontai

17. oi ptwcoi kai oi endeeiV zhthsousin gar udwr kai ouk estai h glwssa autwn apo thV diyhV exhranqh egw kurioV o qeoV egw epakousomai o qeoV israhl kai ouk egkataleiyw autouV

18. alla anoixw epi twn orewn potamouV kai en mesw pediwn phgaV poihsw thn erhmon eiV elh kai thn diywsan ghn en udragwgoiV

19. qhsw eiV thn anudron ghn kedron kai puxon kai mursinhn kai kuparisson kai leukhn

20. ina idwsin kai gnwsin kai ennohqwsin kai epistwntai ama oti ceir kuriou epoihsen tauta panta kai o agioV tou israhl katedeixen

21. eggizei h krisiV umwn legei kurioV o qeoV hggisan ai boulai umwn legei o basileuV iakwb

22. eggisatwsan kai anaggeilatwsan umin a sumbhsetai h ta protera tina hn eipate kai episthsomen ton noun kai gnwsomeqa ti ta escata kai ta epercomena eipate hmin

23. anaggeilate hmin ta epercomena ep' escatou kai gnwsomeqa oti qeoi este eu poihsate kai kakwsate kai qaumasomeqa kai oyomeqa ama

24. oti poqen este umeiV kai poqen h ergasia umwn ek ghV bdelugma exelexanto umaV

25. egw de hgeira ton apo borra kai ton af' hliou anatolwn klhqhsontai tw onomati mou ercesqwsan arconteV kai wV phloV keramewV kai wV kerameuV katapatwn ton phlon outwV katapathqhsesqe

26. tiV gar anaggelei ta ex archV ina gnwmen kai ta emprosqen kai eroumen oti alhqh estin ouk estin o prolegwn oude o akouwn umwn touV logouV

27. archn siwn dwsw kai ierousalhm parakalesw eiV odon

28. apo gar twn eqnwn idou oudeiV kai apo twn eidwlwn autwn ouk hn o anaggellwn kai ean erwthsw autouV poqen este ou mh apokriqwsin moi

29. eisin gar oi poiounteV umaV kai mathn oi planwnteV umaV

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina