7. kai hyato tou stomatoV mou kai eipen idou hyato touto twn ceilewn sou kai afelei taV anomiaV sou kai taV amartiaV sou perikaqariei
“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina