1. Klièi, nerotkinjo, koja nisi raðala; podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove! Jer osamljena više djece ima negoli udata, kaže Jahve.

2. Raširi prostor svog šatora, razastri, ne štedi platna svog prebivališta, produži mu užeta, kolèiæe uèvrsti!

3. Jer proširit æeš se desno i lijevo. Tvoje æe potomstvo zavladat' narodima i napuèit æe opustjele gradove.

4. Ne boj se, neæeš se postidjeti; na srami se, neæeš se crvenjeti. Zaboravit æeš sramotu svoje mladosti i više se neæeš spominjati rugla udovištva svoga.

5. Jer suprug ti je tvoj Stvoritelj, ime mu je Jahve nad Vojskama; tvoj je Otkupitelj Svetac Izraelov, Bog zemlje svekolike on se zove.

6. Jest, k'o ženu ostavljenu, u duši ucviljenu, Jahve te pozvao. Zar se smije otpustiti žena svoje mladosti, pita Bog tvoj.

7. "Za kratak trenutak ostavih tebe, al' u suæuti velikoj opet æu te prigrliti.

8. U provali srdžbe sakrih naèas od tebe lice svoje, al' u ljubavi vjeènoj smilovah se tebi," govori Jahve, tvoj Otkupitelj.

9. "Bit æe mi k'o za Noinih dana, kad se zakleh da vode Noine neæe više preplaviti zemlju; tako se zaklinjem da se više neæu na tebe srditi nit' æu ti prijetiti.

10. Nek' se pokrenu planine i potresu brijezi, al' se ljubav moja neæe odmaæ' od tebe, nit' æe se pokolebati moj Savez mira," kaže Jahve koji ti se smilovao.

11. "O nevoljnice, vihorom vitlana, neutješna, gle, postavit æu na smaragd tvoje kamenje i na safir tvoje temelje.

12. Od rubina diæi æu ti kruništa, vrata tvoja od prozirca, ograde ti od dragulja.

13. Svi æe ti sinovi Jahvini biti uèenici, i velika æe biti sreæa djece tvoje.

14. Na pravdi æeš biti zasnovana. Odbaci tjeskobu, nemaš se èega bojati, odbaci strah jer ti se neæe primaæi.

15. Ako li te napadnu, neæe doæi od mene; tko se na te digne, zbog tebe æe pasti.

16. Gle, ja sam stvorio kovaèa koji raspaljuje žeravu i vadi iz nje oružje da ga kuje. Ali stvorih i zatornika da uništava.

17. Neæe uspjeti oružje protiv tebe skovano. Dokazat æeš da je zao svaki jezik što na te udari na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene" - rijeè je Jahvina.

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina