1. agaqon onoma uper elaion agaqon kai hmera tou qanatou uper hmeran genesewV autou

2. agaqon poreuqhnai eiV oikon penqouV h oti poreuqhnai eiV oikon potou kaqoti touto teloV pantoV tou anqrwpou kai o zwn dwsei eiV kardian autou

3. agaqon qumoV uper gelwta oti en kakia proswpou agaqunqhsetai kardia

4. kardia sofwn en oikw penqouV kai kardia afronwn en oikw eufrosunhV

5. agaqon to akousai epitimhsin sofou uper andra akouonta asma afronwn

6. oti wV fwnh twn akanqwn upo ton lebhta outwV gelwV twn afronwn kai ge touto mataiothV

7. oti h sukofantia periferei sofon kai apollusi thn kardian eutoniaV autou

8. agaqh escath logwn uper archn autou agaqon makroqumoV uper uyhlon pneumati

9. mh speushV en pneumati sou tou qumousqai oti qumoV en kolpw afronwn anapausetai

10. mh eiphV ti egeneto oti ai hmerai ai proterai hsan agaqai uper tautaV oti ouk en sofia ephrwthsaV peri toutou

11. agaqh sofia meta klhrodosiaV kai perisseia toiV qewrousin ton hlion

12. oti en skia authV h sofia wV skia tou arguriou kai perisseia gnwsewV thV sofiaV zwopoihsei ton par' authV

13. ide ta poihmata tou qeou oti tiV dunhsetai tou kosmhsai on an o qeoV diastreyh auton

14. en hmera agaqwsunhV zhqi en agaqw kai en hmera kakiaV ide kai ge sun touto sumfwnon toutw epoihsen o qeoV peri laliaV ina mh eurh o anqrwpoV opisw autou mhden

15. sun ta panta eidon en hmeraiV mataiothtoV mou estin dikaioV apollumenoV en dikaiw autou kai estin asebhV menwn en kakia autou

16. mh ginou dikaioV polu kai mh sofizou perissa mhpote ekplaghV

17. mh asebhshV polu kai mh ginou sklhroV ina mh apoqanhV en ou kairw sou

18. agaqon to antecesqai se en toutw kai ge apo toutou mh anhV thn ceira sou oti foboumenoV ton qeon exeleusetai ta panta

19. h sofia bohqhsei tw sofw uper deka exousiazontaV touV ontaV en th polei

20. oti anqrwpoV ouk estin dikaioV en th gh oV poihsei agaqon kai ouc amarthsetai

21. kai ge eiV pantaV touV logouV ouV lalhsousin mh qhV kardian sou opwV mh akoushV tou doulou sou katarwmenou se

22. oti pleistakiV ponhreusetai se kai kaqodouV pollaV kakwsei kardian sou opwV kai ge su kathrasw eterouV

23. panta tauta epeirasa en th sofia eipa sofisqhsomai

24. kai auth emakrunqh ap' emou makran uper o hn kai baqu baqoV tiV eurhsei auto

25. ekuklwsa egw kai h kardia mou tou gnwnai kai tou kataskeyasqai kai zhthsai sofian kai yhfon kai tou gnwnai asebouV afrosunhn kai sklhrian kai periforan

26. kai euriskw egw pikroteron uper qanaton sun thn gunaika htiV estin qhreumata kai saghnai kardia authV desmoi ceireV authV agaqoV pro proswpou tou qeou exaireqhsetai ap' authV kai amartanwn sullhmfqhsetai en auth

27. ide touto euron eipen o ekklhsiasthV mia th mia tou eurein logismon

28. on eti ezhthsen h yuch mou kai ouc euron anqrwpon ena apo ciliwn euron kai gunaika en pasi toutoiV ouc euron

29. plhn ide touto euron o epoihsen o qeoV sun ton anqrwpon euqh kai autoi ezhthsan logismouV pollouV

“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina