1. kai egeneto logoV kuriou proV me en tw etei tw enatw en tw mhni tw dekatw dekath tou mhnoV legwn

2. uie anqrwpou grayon seautw eiV hmeran apo thV hmeraV tauthV af' hV aphreisato basileuV babulwnoV epi ierousalhm apo thV hmeraV thV shmeron

3. kai eipon epi ton oikon ton parapikrainonta parabolhn kai ereiV proV autouV tade legei kurioV episthson ton lebhta kai ekceon eiV auton udwr

4. kai embale eiV auton ta dicotomhmata pan dicotomhma kalon skeloV kai wmon eksesarkismena apo twn ostwn

5. ex epilektwn kthnwn eilhmmenwn kai upokaie ta osta upokatw autwn ezesen ezesen kai hyhtai ta osta authV en mesw authV

6. dia touto tade legei kurioV w poliV aimatwn lebhV en w estin ioV en autw kai o ioV ouk exhlqen ex authV kata meloV authV exhnegken ouk epesen ep' authn klhroV

7. oti aima authV en mesw authV estin epi lewpetrian tetaca auto ouk ekkecuka auto epi thn ghn tou kaluyai ep' auto ghn

8. tou anabhnai qumon eiV ekdikhsin ekdikhqhnai dedwka to aima authV epi lewpetrian tou mh kaluyai auto

9. dia touto tade legei kurioV kagw megalunw ton dalon

10. kai plhqunw ta xula kai anakausw to pur opwV takh ta krea kai elattwqh o zwmoV

11. kai sth epi touV anqrakaV opwV proskauqh kai qermanqh o calkoV authV kai takh en mesw akaqarsiaV authV kai ekliph o ioV authV

12. kai ou mh exelqh ex authV poluV o ioV authV kataiscunqhsetai o ioV authV

13. anq' wn emiainou su kai ti ean mh kaqarisqhV eti ewV ou emplhsw ton qumon mou

14. egw kurioV lelalhka kai hxei kai poihsw ou diastelw oude mh elehsw kata taV odouV sou kai kata ta enqumhmata sou krinw se legei kurioV dia touto egw krinw se kata ta aimata sou kai kata ta enqumhmata sou krinw se h akaqartoV h onomasth kai pollh tou parapikrainein

15. kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

16. uie anqrwpou idou egw lambanw ek sou ta epiqumhmata twn ofqalmwn sou en parataxei ou mh kophV oude mh klausqhV

17. stenagmoV aimatoV osfuoV penqouV estin ouk estai to tricwma sou sumpeplegmenon epi se kai ta upodhmata sou en toiV posin sou ou mh paraklhqhV en ceilesin autwn kai arton andrwn ou mh faghV

18. kai elalhsa proV ton laon to prwi on tropon eneteilato moi kai apeqanen h gunh mou esperaV kai epoihsa to prwi on tropon epetagh moi

19. kai eipen proV me o laoV ouk anaggeleiV hmin ti estin tauta a su poieiV

20. kai eipa proV autouV logoV kuriou proV me egeneto legwn

21. eipon proV ton oikon tou israhl tade legei kurioV idou egw bebhlw ta agia mou fruagma iscuoV umwn epiqumhmata ofqalmwn umwn kai uper wn feidontai ai yucai umwn kai oi uioi umwn kai ai qugatereV umwn ouV egkatelipete en romfaia pesountai

22. kai poihsete on tropon pepoihka apo stomatoV autwn ou paraklhqhsesqe kai arton andrwn ou fagesqe

23. kai ai komai umwn epi thV kefalhV umwn kai ta upodhmata umwn en toiV posin umwn oute mh koyhsqe oute mh klaushte kai entakhsesqe en taiV adikiaiV umwn kai parakalesete ekastoV ton adelfon autou

24. kai estai iezekihl umin eiV teraV kata panta osa epoihsen poihsete otan elqh tauta kai epignwsesqe dioti egw kurioV

25. kai su uie anqrwpou ouci en th hmera otan lambanw thn iscun par' autwn thn eparsin thV kauchsewV autwn ta epiqumhmata ofqalmwn autwn kai thn eparsin yuchV autwn uiouV autwn kai qugateraV autwn

26. en ekeinh th hmera hxei o anaswzomenoV proV se tou anaggeilai soi eiV ta wta

27. en ekeinh th hmera dianoicqhsetai to stoma sou proV ton anaswzomenon kai lalhseiV kai ou mh apokwfwqhV ouketi kai esh autoiV eiV teraV kai epignwsontai dioti egw kurioV .

“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina