1. Proroštvo primorskoj pustinji. Kao što vihori, hujeæi nad Negebom, dolaze iz pustinje, kraja strahotna

2. - otkri mi se u strašnom viðenju - tako pljaèkaš pljaèka, pustošnik pustoši. "Navali, Elame, opsjedni, Medijo! Dokrajèit æu sve jauke."

3. Zato bedra moja probadaju grèevi; bolovi me spopadaju k'o trudovi porodilju; od smuæenosti ogluših, od straha obnevidjeh.

4. Srce mi dršæe, groza me obuze, sumrak za kojim èeznuh postade mi užas.

5. Postavljaju stol, prostiru stolnjak, jede se i pije ... Ustajte, knezovi, mažite štit!

6. Jer Gospod mi ovako reèe: "Idi, postavi stražara! Što vidi, nek' javi.

7. Vidi li konjanike, jahaèe udvojene, jahaèe na magarcima, jahaèe na devama, neka dobro pazi s pažnjom napetom!"

8. A stražar viknu: "Povazdan, Gospodaru, stojim na stražarnici, èitavu noæ na straži prostojim."

9. I gle, dolaze konjanici, jahaèi udvojeni. Oni mi viknuše, oni rekoše: "Pade, pade Babilon! Svi kipovi njegovih bogova o zemlju se razbiše."

10. Omlaæeno žito, èedo gumna moga, što èuh od Jahve nad Vojskama, Boga Izraelova, objavih vam!

11. Proroštvo o Edomu. Vièu mi iz Seira: "Stražaru, koje je doba noæi? Stražaru, koje je doba noæi?"

12. Stražar odgovori: "Dolazi jutro, a zatim opet noæ. Hoæete li pitati, pitajte, vratite se, doðite!"

13. Proroštvo o Arapima. U šikarama pustinjskim poèivate, dedanske karavane.

14. Vodu iznesite pred žedne, stanovnici zemlje temske, iziðite s kruhom pred bjegunca.

15. Pred maèevima bježe oni, pred maèem trgnutim, pred lukom zapetim, pred bojem žestokim.

16. Da, ovako mi reèe Gospod: "Još jedna godina, godina nadnièarska, i nestat æe sve slave Kedrove.

17. A od mnogobrojnih strijelaca meðu hrabrim sinovima Kedrovim malo æe ih ostati." Tako je govorio Jahve, Bog Izraelov.

“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina