1. ouai oi katabainonteV eiV aigupton epi bohqeian oi ef' ippoiV pepoiqoteV kai ef' armasin estin gar polla kai ef' ippoiV plhqoV sfodra kai ouk hsan pepoiqoteV epi ton agion tou israhl kai ton qeon ouk exezhthsan

2. kai autoV sofoV hgen ep' autouV kaka kai o logoV autou ou mh aqethqh kai epanasthsetai ep' oikouV anqrwpwn ponhrwn kai epi thn elpida autwn thn mataian

3. aiguption anqrwpon kai ou qeon ippwn sarkaV kai ouk estin bohqeia o de kurioV epaxei thn ceira autou ep' autouV kai kopiasousin oi bohqounteV kai ama panteV apolountai

4. oti outwV eipen moi kurioV on tropon ean bohsh o lewn h o skumnoV epi th qhra h elaben kai kekraxh ep' auth ewV an emplhsqh ta orh thV fwnhV autou kai htthqhsan kai to plhqoV tou qumou eptohqhsan outwV katabhsetai kurioV sabawq epistrateusai epi to oroV to siwn epi ta orh authV

5. wV ornea petomena outwV uperaspiei kurioV uper ierousalhm kai exeleitai kai peripoihsetai kai swsei

6. epistrafhte oi thn baqeian boulhn bouleuomenoi kai anomon

7. oti th hmera ekeinh aparnhsontai oi anqrwpoi ta ceiropoihta autwn ta argura kai ta crusa a epoihsan ai ceireV autwn

8. kai peseitai assour ou macaira androV oude macaira anqrwpou katafagetai auton kai feuxetai ouk apo proswpou macairaV oi de neaniskoi esontai eiV htthma

9. petra gar perilhmfqhsontai wV caraki kai htthqhsontai o de feugwn alwsetai tade legei kurioV makarioV oV ecei en siwn sperma kai oikeiouV en ierousalhmLivros sugeridos


“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.