1. akousate ton logon kuriou on elalhsen ef' umaV oikoV israhl

2. tade legei kurioV kata taV odouV twn eqnwn mh manqanete kai apo twn shmeiwn tou ouranou mh fobeisqe oti fobountai auta toiV proswpoiV autwn

3. oti ta nomima twn eqnwn mataia xulon estin ek tou drumou ekkekommenon ergon tektonoV kai cwneuma

4. arguriw kai crusiw kekallwpismena estin en sfuraiV kai hloiV esterewsan auta kai ou kinhqhsontai

5. airomena arqhsontai oti ouk epibhsontai mh fobhqhte auta oti ou mh kakopoihswsin kai agaqon ouk estin en autoiV

9. argurion toreuton estin ou poreusontai argurion prosblhton apo qarsiV hxei crusion mwfaz kai ceir crusocown erga tecnitwn panta uakinqon kai porfuran endusousin auta

11. outwV ereite autoiV qeoi oi ton ouranon kai thn ghn ouk epoihsan apolesqwsan apo thV ghV kai upokatwqen tou ouranou toutou

12. kurioV o poihsaV thn ghn en th iscui autou o anorqwsaV thn oikoumenhn en th sofia autou kai th fronhsei autou exeteinen ton ouranon

13. kai plhqoV udatoV en ouranw kai anhgagen nefelaV ex escatou thV ghV astrapaV eiV ueton epoihsen kai exhgagen fwV ek qhsaurwn autou

14. emwranqh paV anqrwpoV apo gnwsewV kathscunqh paV crusocooV epi toiV gluptoiV autou oti yeudh ecwneusan ouk estin pneuma en autoiV

15. mataia estin erga empepaigmena en kairw episkophV autwn apolountai

16. ouk estin toiauth meriV tw iakwb oti o plasaV ta panta autoV klhronomia autou kurioV onoma autw

17. sunhgagen exwqen thn upostasin sou katoikousa en eklektoiV

18. oti tade legei kurioV idou egw skelizw touV katoikountaV thn ghn tauthn en qliyei opwV eureqh h plhgh sou

19. ouai epi suntrimmati sou alghra h plhgh sou kagw eipa ontwV touto to trauma mou kai katelaben me

20. h skhnh mou etalaipwrhsen wleto kai pasai ai derreiV mou diespasqhsan oi uioi mou kai ta probata mou ouk eisin ouk estin eti topoV thV skhnhV mou topoV twn derrewn mou

21. oti oi poimeneV hfroneusanto kai ton kurion ouk exezhthsan dia touto ouk enohsen pasa h nomh kai dieskorpisqhsan

22. fwnh akohV idou ercetai kai seismoV megaV ek ghV borra tou taxai taV poleiV iouda eiV afanismon kai koithn strouqwn

23. oida kurie oti ouci tou anqrwpou h odoV autou oude anhr poreusetai kai katorqwsei poreian autou

24. paideuson hmaV kurie plhn en krisei kai mh en qumw ina mh oligouV hmaV poihshV

25. ekceon ton qumon sou epi eqnh ta mh eidota se kai epi geneaV ai to onoma sou ouk epekalesanto oti katefagon ton iakwb kai exanhlwsan auton kai thn nomhn autou hrhmwsan

“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina