1. Fenyegetõ jövendölés Babilon ellen, amelyet Izajás, Ámosz fia látott:

2. Emeljetek zászlót a kopár hegyen, hallassatok csatakiáltást! Intsetek nekik kezetekkel, hadd vonuljanak be a fejedelmi kapun.

3. Magam adtam parancsot megszentelt harcosaimnak. Én hívtam bõsz haragomban bajnokaimat, s büszke csapataikat.

4. Lám, zúgás hallatszik a hegyeken, sok nép zajongása. Királyságok szava zúg, az összegyûlt nemzeteké. A Seregek Ura vezényli a harci seregeket.

5. Messze földrõl jönnek, az ég határától, az Úrnak és haragjának eszközei, hogy elpusztítsák az egész földet.

6. Jajgassatok, mert közel az Úr napja! Mint pusztító hatalom közeleg a Mindenhatótól.

7. Akkor majd elernyed minden kéz, s elcsügged mind az emberi szív.

8. Mindnyájan megremegnek, görcs és fájdalom fogja el õket, s úgy gyötrõdnek, mint a vajúdó asszony. Rémülten néznek egymásra, míg arcuk a láz pírjától lángol.

9. Igen, eljön az Úr rettenetes napja. Bosszúval és izzó haraggal lesz telve, hogy pusztasággá tegye a földet, és kiirtsa színérõl a bûnösöket.

10. Akkor az ég csillagai és az Orion nem ragyogtatják fényüket. Elsötétül a fölkelõ Nap, és a Hold nem világít.

11. Meglátogatom a földet vétkeiért, és gonoszságaik miatt a bûnösöket. Véget vetek a kevélyek gõgjének, és a zsarnokok büszkeségét megalázom.

12. Ritkább lesz az ember a színaranynál, s az emberi élet Ofir aranyánál.

13. Azért megrendítem az eget, s kimozdul helyérõl a föld a Seregek Urának indulatától, izzó haragjának napján.

14. Akkor majd, mint a felriasztott zerge és mint a juhnyáj, amelyet nem tart össze senki, úgy siet vissza népéhez mindenki, és ki-ki szülõföldjére menekül.

15. Mindenkit megölnek, akire rátalálnak, és kard élén hullik el, akit foglyul ejtenek.

16. Gyermekeiket szemük láttára szétzúzzák, házaikat kirabolják, asszonyaikat meggyalázzák.

17. Meglátjátok: mozgósítom ellenük a médeket, akiket nem érdekel az ezüst, sem aranyra nem áhítoznak,

18. de szétzúzzák még a fiúcskákat is, s a kislányokat is éppúgy kiirtják. Nem irgalmaznak a méh gyümölcsének, s szemükben nem látszik részvét a gyermekek iránt.

19. És Babilont, a birodalmak gyöngyét, a káldeusok ékszerét és büszkeségét, úgy felforgatja majd az Isten, mint ahogy Szodomával és Gomorrával tette.

20. Nem lakik ott többé senki, nemzedékrõl nemzedékre lakatlan marad. Az arabok nem vernek ott sátrat, s a pásztorok nem legeltetik arra nyájukat.

21. Csak a vadállatok tanyáznak majd a helyén, s baglyok töltik meg házait. Struccok ütnek benne tanyát, és bakkecskék tánca veri föl csendjét.

22. Palotáiban hiénák üvöltenek egymásra, mulatóhelyein meg sakálok. Igen, nemsokára eljön ez az idõ, napjai már nem késnek soká.

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina