aaaaa

1. kai ereiV en th hmera ekeinh euloghsw se kurie dioti wrgisqhV moi kai apestreyaV ton qumon sou kai hlehsaV me

2. idou o qeoV mou swthr mou kurioV pepoiqwV esomai ep' autw kai swqhsomai en autw kai ou fobhqhsomai dioti h doxa mou kai h ainesiV mou kurioV kai egeneto moi eiV swthrian

3. kai antlhsete udwr met' eufrosunhV ek twn phgwn tou swthriou

4. kai ereiV en th hmera ekeinh umneite kurion boate to onoma autou anaggeilate en toiV eqnesin ta endoxa autou mimnhskesqe oti uywqh to onoma autou

5. umnhsate to onoma kuriou oti uyhla epoihsen anaggeilate tauta en pash th gh

6. agalliasqe kai eufrainesqe oi katoikounteV siwn oti uywqh o agioV tou israhl en mesw authV
Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina