1. Jaj az efraimi részegek büszke koronájának, ragyogó ékessége hervadó virágának, amely a bortól tántorgók termékeny völgye felett van.

2. Íme, egy erõs és hatalmas férfit küld az Úr, aki, mint a jeges förgeteg, mint a romboló szélvész, és mint a hatalmas vizek áradata, lerántja õket hatalmával a földre.

3. Akkor lábbal tiporják majd az efraimi részegek büszke koronáját,

4. és ragyogó ékességének büszke koronája, amely a termékeny völgy felett van, úgy jár majd, mint a korán érõ füge: ha valaki meglátja, nyomban kezébe veszi és megeszi.

5. Azon a napon a Seregek Ura lesz dicsõséges koronája és ragyogó koszorúja népe maradékának.

6. Õ tölti el igazságos szellemmel azt, aki törvényt ül, és bátorsággal azt, aki az ellenséget a kapuig visszaûzi.

7. Még ezek is tántorognak a bortól, és szédelegnek a mámorító italtól. A papok és a próféták támolyognak az italtól, a bor áldozataként; az erõs ital elkábítja õket. Inognak, amikor látomást látnak, és bizonytalanok, ha ítéletet kell hozni.

8. Igen, minden asztal tele van okádékkal, egy csöpp hely sem marad tõlük tisztán.

9. "De kit akar az ilyen tudásra tanítani? Kinek akarja kifejteni a kinyilatkoztatást? A csecsemõknek, akiket éppen elválasztottak, akiket csak most vettek el anyjuk kebelétõl.

10. Ilyeneket mondogatva: Szav laszav, szav laszav, kav lakav, kav lakav, zeér sám, zeér sám."

11. Igen, ilyen dadogó szavakkal és idegen nyelven szól majd e néphez,

12. õ, aki így beszélt hozzájuk: "Ez a nyugalom, hagyjátok az elfáradtat megnyugodni. Ez a megnyugvás." De õk nem akarták meghallani,

13. ezért így szól hozzájuk az Úr: "Szav laszav, szav laszav, kav lakav, kav lakav, zeér sám, zeér sám." Hogy útjukon hanyatt essenek, összetiporják õket, tõrbe akadjanak, és fogságba jussanak.

14. Halljátok az Úr szavát, ti gúnyolódók, akik népemen uralkodtok Jeruzsálemben!

15. Ti ezt mondjátok: "Mi szövetséget kötöttünk a halállal, és szerzõdésre léptünk az alvilággal. Ha eljön a pusztító suhogó ostor, minket ugyan el nem érhet, mert a hazugságot választottuk menedékül, és a hamisság az oltalmazó várunk."

16. Ezért ezt mondja nektek Isten, az Úr: "Nézzétek, egy követ helyezek el a Sionon, egy értékes szegletkövet, egy erõs alapkövet. Aki hisz, nem inog meg,

17. és a jogot teszem mérõónná, az igazságot mérõvesszõvé." De a hazugság menedékét jégesõ söpri el, és vizek árasztják el a várát.

18. Semmivé lesz a halállal kötött szövetségtek, s szerzõdéstek az alvilággal nem lesz tartós. Mert eljön a pusztító, suhogó ostor, s összezúz benneteket.

19. Valahányszor eljön, elér titeket. Mert eljön majd reggelenként, sõt éjjel is, nappal is eljön. Micsoda rémületet fog majd kelteni, ha egyáltalán lesz, aki megérti jelentését!

20. Az ágy rövid lesz arra, hogy kinyújtózzanak benne, és keskeny a takaró a betakarózásra.

21. Valóban, mint egykor a Perazim hegyén, fölkel az Úr, és mint egykor Gibeon völgyében, úgy fog haragudni, hogy végbevigye mûvét, amely szokatlan lesz, hogy befejezze mûvét, amely hallatlan lesz.

22. Hagyjátok hát abba a gúnyolódást, mert különben bilincseitek még szorosabbak lesznek. Mert hallottam az ítéletet: az egész földre pusztulást hoz az Isten, a Seregek Ura.

23. Figyeljetek ide s halljátok meg szavamat, figyeljetek, s értsétek meg beszédemet!

24. Vajon mindig szánt-e a szántóvetõ, mindig hasogatja és boronálja a földjét?

25. Nemde, ha elegyengeti a föld színét, kaport szór bele, elhinti a köményt, és vet a sorba búzát meg árpát, a szélére meg kölest.

26. Erre az okosságra Isten nevelte, Õ tanította így.

27. Mert nem cséplõszánnal csépelik a kaprot és nem járatják a szekér kerekét a kömény felett; hanem a kaprot vesszõvel verik ki, és bottal a köményt.

28. Hát csépléskor összetörik-e a búzát? Nem, hiszen aki csépel, nem csépel örökké. És bár hajtja rajta szekere kerekét, csak kiveri belõle a szemet, de össze nem töri.

29. Ez is a Seregek Urától való: Mert csodálatos az õ tanácsa, és bölcsessége mindent felülmúl.

“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina