1. Jao onima koji izdaju odredbe nepravedne, koji ispisuju propise tlaèiteljske;

2. koji uskraæuju pravdu ubogima i otimlju pravo sirotinji mog naroda, da oplijene udovice, da opljaèkaju sirote!

3. Što æete èiniti u dan kazne kad izdaleka propast doðe? Kom æete se za pomoæ uteæi, gdje ostaviti blago svoje

4. da se ne morate meðu roblje pognuti, pasti meðu poklanima? Na sve to gnjev se njegov neæe smiriti, ruka æe mu ostat' ispružena.

5. Jao Asiru, šibi gnjeva mojega, prutu kojim srdžba moja zamahuje!

6. Na puk ga poslah nevjeran, na narod što me razjari, da ga oplijeni i opljaèka, da ga izgazi k'o blato na ulici.

7. Ali on nije tako mislio i u srcu nije tako sudio, veæ u srcu zasnova zator, istrebljenje mnogih naroda.

8. Govoraše: "Nisu li svi knezovi moji kraljevi?

9. Nije li Kalno kao Karkemiš? Nije li Hamat kao Arpad, Samarija kao Damask?

10. Kao što mi ruka dosegnu kraljevstva kumira, bogatija kipovima od Jeruzalema i Samarije,

11. kao što uèinih sa Samarijom i kumirima njenim, neæu li uèiniti s Jeruzalemom i s likovima njegovim?"

12. I kad dovrši Gospod sve djelo svoje na gori Sionu i u Jeruzalemu, kaznit æe plod ohola srca kralja asirskog i drskost njegovih ponositih oèiju.

13. Jer reèe: "Uèinih snagom svoje ruke i mudrošæu svojom, jer sam uman; uklonih meðe narodima i blaga njihova opljaèkah, kao junak oborih one što sjede na prijestoljima.

14. Ruka moja kao gnijezda zgrabi bogatstva naroda. Kao što se kÓupe ostavljena jaja, zemlju svu sam pokupio i nikog ne bi krilima da zalepeæe, kljun otvori, zapijuèe."

15. Zar se hvali sjekira povrh onog koji njome sijeèe? Hoæe li se oholit' pila povrh onog koji njome pili? K'o da šiba maše onim koji je podiže, il' štap diže onog koji drvo nije;

16. Jahve nad Vojskama poslat æe stoga gojaznima njegovim skonèanje, slavu æe mu ognjem potpaliti, kao što se vatra potpiruje.

17. Svjetlost Izraelova bit æe poput ognja, Svetac njegov kao plamen koji æe zapalit' i proždrijeti draè njegov i trnje njegovo u jednome danu.

18. I krasotu njegovih šuma i voænjaka uništit æe od srèike do kore, ona æe biti k'o bolesnik što se trne;

19. ostatak stabala šumskih bit æe lako izbrojiti - dijete æe ih lako popisati.

20. U onaj dan: Ostatak Izraelov i preživjeli iz kuæe Jakovljeve neæe se više oslanjati na onoga koji ih bije, veæ æe se iskreno oslanjati na Jahvu, Sveca Izraelova.

21. Ostatak æe se vratiti, ostatak Jakovljev Bogu jakome.

22. Zaista, o Izraele, sve da naroda tvojega ima kao pijeska u moru, samo æe se Ostatak njegov vratiti. Odreðeno je uništenje, pravda se prelila,

23. Jahve, Gospod nad Vojskama, poharat æe, kako odredi, svu zemlju.

24. Zato ovako govori Jahve nad Vojskama: "O narode moj što prebivaš na Sionu, ne boj se Asira kad te šibom tuèe, kad štap diže na tebe.

25. Jer, još malo, vrlo malo, i gnjev moj æe prestati, moja æe ih jarost uništiti."

26. Na nj æe Jahve nad Vojskama bièem zamahnuti, kao kad udari Midjan na stijeni Orebu, i štap æe diæi nad more k'o na putu egipatskom.

27. U onaj dan: s leða æe ti breme pasti i jaram njegov s vrata æe ti nestat'.

28. Ide on od Rimona, dolazi na Ajat, prelazi Migron, u Mikmasu breme odlaže.

29. Prelaze klance, u Gebi im je noæište; Rama dršæe, Gibea Šaulova bježi.

30. Vièi iza glasa, Bat Galime! Slušaj ga, Lajšo! Odgovori mu, Anatote!

31. Madmena pobježe, utekoše stanovnici gebimski.

32. Još danas zaustavit æe se u Nobu, rukom prijeti gori Kæeri sionske, Brijegu jeruzalemskom.

33. Gle, Jahve, Gospod nad Vojskama, kreše grane silom strahovitom: najviši su vršci posjeèeni, ponajviši sniženi.

34. Pod sjekirom pada šumska guštara, sa slavom svojom pada Libanon.

“É doce o viver e o penar para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que, vertiginosamente, desejam se justificar no mal, a despeito do Bem Supremo.” São Padre Pio de Pietrelcina