1. Aleluja! $ALEF Hvalit æu Jahvu svim srcem svojim $BET u zboru pravednika, u zajednici njihovoj. $GIMEL

2. Silna su djela Jahvina, $DALET nek' razmišljaju o njima svi koji ih ljube. $HE

3. Sjajno je i velièanstveno djelo njegovo, $VAU i pravda njegova ostaje dovijeka. $ZAJIN

4. Èudesima svojim spomen postavi, $HET blag je Jahve i milosrdan. $TET

5. Hranu dade štovateljima svojim, $JOD dovijeka se sjeæa svoga Saveza. $KAF

6. Silna djela svoja objavi svom narodu, $LAMED u posjed im dade zemlju pogana. $MEM

7. Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, $NUN stalne su sve naredbe njegove, $SAMEK

8. utvrðene za sva vremena, dovijeka, $AJIN sazdane na istini i na pravdi. $PE

9. On posla spasenje svom narodu, $SADE Savez svoj postavi zauvijek: $KOF sveto je i èasno ime njegovo! $REŠ

10. Poèetak mudrosti strah Gospodnji! $ŠIN Mudro èine koji ga poštuju. $TAU Slava njegova ostaje dovijeka!

“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina