1. Ovo su rijeèi knjige koju u Babilonu napisa Baruh, sin Nerije, sina Maaseje, sina Sidkije, sina Hasadije, sina Hilkije,

2. pete godine, sedmoga dana u mjesecu, u vrijeme kada su Kaldejci osvojili Jeruzalem i spalili ga.

3. Baruh proèita rijeèi ove knjige pred Jekonijom, sinom Jojakimovim, kraljem Judinim, i pred èitavim narodom koji bijaše došao na èitanje knjige;

4. pred moguænicima i kraljevim sinovima, pred starješinama, ukratko, pred svim narodom, malim i velikim, pred svima koji su živjeli u Babilonu, na obalama rijeke Suda.

5. Èuvši, plakali su, postili i molili se pred Gospodom.

6. Sabraše i novca, koliko tko mogaše,

7. i poslaše ga u Jeruzalem sveæeniku Jojakimu, sinu Hilkije, Šalumova sina, i ostalim sveæenicima i svemu narodu koji se s njim nalazio u Jeruzalemu.

8. Desetoga dana mjeseca Sivana Baruh je spasio posuðe kuæe Gospodnje što bijaše ugrabljeno iz Hrama da bi ga odnio natrag u zemlju Judinu - srebrno posuðe što ga je naèinio Sidkija, sin Jošijin, kralj Judin,

9. kad je Nabukodonozor, kralj babilonski, odveo iz Jeruzalema i u Babilon doveo Jekoniju s knezovima, kljuèarima, moguænicima i svim narodom.

10. I napisaše: Evo, šaljemo vam novac da njime kupite žrtve paljenice i tamjan; pripravite žrtve i prinesite ih za grijehe na žrtveniku Gospoda, Boga našega.

11. I molite se za život Nabukodonozora, kralja babilonskog, i za život sina njegova Baltazara da im dani na zemlji budu kao dani neba;

12. neka nam Gospod dade snage i prosvijetli oèi naše da bismo živjeli u sjeni Nabukodonozora, kralja babilonskog, i u sjeni njegova sina Baltazara, da bismo ih dugo služili te našli milost pred njima.

13. Molite se i za nas Gospodu, Bogu našem, jer smo ga uvrijedili i do danas se gnjev i srdžba Gospodnja nije odvratila od nas.

14. Èitajte, dakle, knjigu koju vam šaljemo i obznanite je u kuæi Gospodnjoj, na blagdan i u dane Zborovanja.

15. Recite tada: Pravedan je Gospod, Bog naš! Ali nama treba da se danas zacrvene od stida obrazi - nama Judejcima i žiteljima jeruzalemskim,

16. našim kraljevima i knezovima, našim sveæenicima i prorocima i našim ocima,

17. jer smo griješili pred Gospodom, bili mu nepokorni

18. i nismo slušali glasa Gospoda, Boga svojega, da hodimo po zapovjedima koje Gospod bijaše stavio pred nas.

19. Od dana kada je oce naše izveo iz Egipta pa do dana današnjega nepokorni smo bili Gospodu, Bogu svojem, i nismo marili da èujemo njegov glas.

20. Tada navališe na nas nevolje i prokletstva kojima se Gospod zaprijetio sluzi svome Mojsiju u dan kada je izveo oce naše iz Egipta da bi nam dao zemlju kojom teèe med i mlijeko. I tako je to do danas.

21. Nismo bili poslušali glas Gospoda, Boga svojega, ni rijeèi njegovih preko proroka koje nam je on slao;

22. svaki je od nas hodio po nagnuæu svoga opakog srca, služeæi drugim bogovima i èineæi što nije po volji Gospodu, Bogu našem.

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina