1. Psalam. Pjesma za posveæenje Doma. Davidov.

2. Velièam te, Jahve, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.

3. Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio;

4. Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio.

5. Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu!

6. Jer samo za tren traje srdžba njegova, a èitav život dobrota njegova. Veèer donese suze, a jutro klicanje.

7. U svojoj sreæi rekoh: "Neæu se pokolebati nikada!"

8. Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio, ali èim lice sakriješ, sav se uplašim.

9. Tada, Jahve, zavapih k tebi i zazvah milosrðe Boga svojega:

10. "Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siðem? Zar æe te prašina slaviti, zar æe naviještati vjernost tvoju?"

11. Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni; Jahve, budi mi na pomoæ!

12. Okrenuo si moj plaè u igranje, skinuo kostrijet s mene i opasao me radošæu.

13. Zato ti pjeva duša moja i neæe zamuknuti: Jahve, Bože moj, dovijeka æu te hvaliti!

“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina