1. Davidov. Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i sve što je u meni, sveto ime njegovo!

2. Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i ne zaboravi dobroèinstva njegova:

3. on ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve slabosti tvoje;

4. on ti od propasti èuva život, kruni te dobrotom i ljubavlju;

5. život ti ispunja dobrima, k'o orlu ti se mladost obnavlja.

6. Jahve èini pravedna djela i potlaèenima vraæa pravicu,

7. Mojsiju objavi putove svoje, sinovima Izraelovim djela svoja.

8. Milosrdan i milostiv je Jahve, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.

9. Jarostan nije za vjeèna vremena niti dovijeka plamti srdžba njegova.

10. Ne postupa s nama po grijesima našim niti nam plaæa po našim krivnjama.

11. Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova s onima koji ga se boje.

12. Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša.

13. Kako se otac smiluje djeèici, tako se Jahve smiluje onima što ga se boje.

14. Jer dobro zna kako smo sazdani, spominje se da smo prašina.

15. Dani su èovjekovi kao sijeno, cvate k'o cvijetak na njivi;

16. jedva ga dotakne vjetar, i veæ ga nema, ne pamti ga više ni mjesto njegovo.

17. Al' ljubav Jahvina vjeèna je nad onima što ga se boje i njegova pravda nad sinovima sinova,

18. nad onima što njegov Savez èuvaju i pamte mu zapovijedi da ih izvrše.

19. Jahve u nebu postavi prijestolje svoje, i kraljevska vlast svemir mu obuhvaæa.

20. Blagoslivljajte Jahvu, svi anðeli njegovi, vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove, poslušni rijeèi njegovoj!

21. Blagoslivljajte Jahvu, sve vojske njegove, sluge njegove koje èinite volju njegovu!

22. Blagoslivljajte Jahvu, sva djela njegova, na svakome mjestu vlasti njegove: blagoslivljaj Jahvu, dušo moja!

“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina