1. Pjevajte Jahvi pjesmu novu! Pjevaj Jahvi, sva zemljo!

2. Pjevajte Jahvi, hvalite ime njegovo! Navješæujte iz dana u dan spasenje njegovo,

3. kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima èudesa njegova.

4. Velik je Jahve, hvale predostojan, strašniji od svih bogova!

5. Ništavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa!

6. Slava je i velièanstvo pred njim, sila i sjaj u Svetištu njegovu.

7. Dajte Jahvi, narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu!

8. Dajte Jahvi slavu imena njegova! Prinosite žrtvu i uðite u dvorove njegove,

9. poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove. Strepi pred njim, zemljo sva!

10. Nek' se govori meðu poganima: "Jahve kraljuje!" Svijet on uèvrsti da se ne pomakne, narodima pravedno upravlja.

11. Raduj se, nebo, i klièi, zemljo! Neka huèi more i što je u njemu!

12. Nek' se raduje polje i što je na njemu, neka klikæe šumsko drveæe

13. pred Jahvom, jer dolazi, jer dolazi suditi zemlji. Sudit æe svijetu u pravdi i narodima u istini svojoj.

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina