1. Zborovoði. Psalam. Davidov. Pjesma.

2. Bože, tebi dolikuje hvalospjev sa Sionu, tebi se ispunja zavjet -

3. ti molitve uslišuješ. Svaka pÓut dolazi k tebi

4. pod teretom grijeha. Naši nas prijestupi taru, ti ih pomiruješ.

5. Blažen kog izabra i k sebi uze: on boravi u dvorima tvojim. Daj da se nasitimo dobrima Doma tvoga i svetošæu tvoga Hrama.

6. Èudesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj, o Bože, spasenje naše, nado svih krajeva svijeta i mora dalekih.

7. Uèvršæuješ bregove jakošæu svojom silom opasÄan.

8. Krotiš huku mora, huku valova i buku naroda.

9. Oni što žive nakraj svijeta boje se znamenja tvojih; dveri jutra i veèeri radošæu napunjaš.

10. Ti pÓohodÄi zemlju i ti je nÓatopÄi, ÓobogatÄi nju veoma. Božja se rijeka vodom napuni, ti pripravi ljudima žito. Ovako pripremi zemlju:

11. brazde joj natopi, grude joj poravna; kišom je omekša, usjeve joj blagoslovi.

12. Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost nièe za stopama tvojim.

13. Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja, brežuljci se pašu radošæu.

14. Njive se kite stadima, doline se pokrivaju žitom: svagdje klicanje, pjesma.

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina