1. Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vjeèna ljubav njegova!

2. Neka rekne dom Izraelov: "Vjeèna je ljubav njegova!"

3. Neka rekne dom Aronov: "Vjeèna je ljubav njegova!"

4. Svi koji se Jahve boje neka reknu: "Vjeèna je ljubav njegova!"

5. Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah: on me usliša i oslobodi.

6. Jahve je sa mnom i ja ne strahujem: što mi tko može?

7. Jahve je sa mnom, pomoæ moja, i zbunjene gledam dušmane.

8. Bolje se Jahvi uteæi nego se uzdat' u èovjeka.

9. Bolje se Jahvi uteæi nego se uzdat' u moguænike.

10. Pogani me okružiše: imenom ih Jahvinim uništih.

11. Opkoliše me odasvud: imenom ih Jahvinim uništih.

12. Opkoliše me poput pèela, ubod im žeže kao trnje zapaljeno: imenom ih Jahvinim uništih.

13. Gurahu me, gurahu, da me obore, ali mi Jahve pomože.

14. Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj.

15. Èuj! Radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika: Jahvina se proslavi desnica,

16. Jahvina me uzdigne desnica, Jahvina se proslavi desnica!

17. Ne, umrijeti neæu nego živjeti i kazivat æu djela Jahvina.

18. Kaznom teškom kaznio me Jahve, ali me smrti ne preda.

19. Otvorite mi širom vrata pravde: uæi æu, Jahvi zahvalit'!

20. "Ovo su vrata Jahvina, na njih ulaze pravedni!"

21. Zahvalit æu ti što si me uslišio i moj postao spasitelj.

22. Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.

23. Jahvino je to djelo: kakvo èudo u oèima našim!

24. Ovo je dan što ga uèini Jahve: klièimo i radujmo se njemu!

25. O Jahve, spasenje nam daj! Jahve, sreæu nam daj!

26. Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu! Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina!

27. Obasjao nas Bog Jahve! Složite povorku s granèicama u ruci sve do rogova žrtvenika.

28. Ti si Bog moj - tebi zahvaljujem: Bože moj, tebe ja uzvisujem.

29. Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vjeèna ljubav njegova!

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina