1. Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu.

2. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

3. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu.

4. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim;

5. u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošæu svoje volje,

6. na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome

7. u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti.

8. Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošæu i razumijevanjem

9. obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova

10. da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve - na nebesima i na zemlji.

11. U njemu, u kome i nama - predodreðenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje - u dio pade

12. da budemo na hvalu Slave njegove - mi koji smo se veæ prije nadali u Kristu.

13. U njemu ste i vi, pošto ste èuli Rijeè istine - evanðelje spasenja svoga - u njemu ste, prigrlivši vjeru, opeèaæeni Duhom obeæanim, Svetim,

14. koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja - na hvalu Slave njegove.

15. Zato i ja, otkad sam èuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima,

16. ne prestajem zahvaljivati za vas i sjeæati vas se u svojim molitvama:

17. Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom æete ga spoznati;

18. prosvijetlio vam oèi srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj meðu svetima

19. i koje li prekomjerne velièine u moæi njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove

20. koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima

21. iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moæi i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u buduæemu.

22. Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi,

23. koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.


“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina