1. Pjesma. Psalam. Davidov.

2. Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje: pjevat æu i svirati.

3. Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit æu zoru jutarnju.

4. Hvalit æu te, Jahve, meðu narodima, meðu pucima tebi æu pjevati,

5. jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka tvoja vjernost.

6. Uzvisi se, Bože, nad nebesa, slava tvoja nek' je nad svom zemljom!

7. Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas!

8. Bog reèe u svom Svetištu: "Šekem æu razdijelit' klièuæi, dolinu æu Sukot izmjeriti.

9. Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!

10. Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom æu baciti obuæu, nad Filistejcem slaviti pobjedu!"

11. Tko æe me dovesti do utvrðena grada, tko æe me dovesti do Edoma?

12. Zar neæeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar neæeš više, Bože, sa èetama našim?

13. Pomozi nam protiv dušmana, jer je ljudska pomoæ ništavna!

14. S Božjom pomoæu hrabro æemo se boriti, Bog æe zgaziti naše dušmane.

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina