1. Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošæu Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas.

2. Punina vam milosti i mira po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega!

3. Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošæu, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost.

4. Time smo obdareni dragocjenim, najveæim obeæanjima da po njima postanete zajednièari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.

5. Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošæu spoznaje,

6. spoznanjem uzdržljivost, uzdržljivošæu postojanost, postojanošæu pobožnost,

7. pobožnošæu bratoljublje, bratoljubljem ljubav.

8. Jer ako to imate i u tom napredujete, neæete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista.

9. A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je oèišæen od svojih prijašnjih grijeha.

10. Zato, braæo, to revnije uznastojte uèvrstiti svoj poziv i izabranje: to èineæi - ne, neæete posrnuti nikada!

11. Tako æe vam se bogato osigurati ulazak u vjeèno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

12. Zato æu vas uvijek na to podsjeæati premda to znate i utvrðeni ste u primljenoj istini.

13. Pravo je, mislim, da vas dok sam u ovom šatoru, budim opomenom,

14. svjestan da æu brzo napustiti svoj šator, kako mi i Gospodin naš Isus Krist oèitova.

15. A pobrinut æu se da se i nakon mojeg izlaska uvijek toga sjeæate.

16. Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeæi izmudrene prièe, nego kao oèevici njegova velièanstva.

17. Od Oca je doista primio èast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina!

18. Taj glas, koji s neba dopiraše, èusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.

19. Tako nam je potvrðena proroèka rijeè te dobro èinite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.

20. Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumaèiti samovoljno

21. jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina