1. Psalam. Asafov. Bog nad bogovima, Jahve, govori i zove zemlju od izlaza sunèeva do zalaza.

2. Sa Siona predivnog Bog zablista:

3. Bog naš dolazi i ne šuti. Pred njim ide oganj što proždire, oko njega silna bjesni oluja.

4. On zove nebesa odozgo i zemlju da sudi narodu svojemu:

5. "Saberite mi sve pobožnike koji žrtvom Savez sa mnom sklopiše!"

6. Nebesa objavljuju pravednost njegovu: on je Bog sudac!

7. "Slušaj, narode moj, ja æu govoriti, o Izraele, svjedoèit æu protiv tebe: ja, Bog - Bog tvoj!

8. Ne korim te zbog žrtava tvojih - paljenice su tvoje svagda preda mnom.

9. Neæu od doma tvog' uzet junca, ni jaraca iz tvojih torova:

10. tÓa moje su sve životinje šumske, tisuæe zvjeradi u gorama mojim.

11. Znam sve ptice nebeske, moje je sve što se mièe u poljima.

12. Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve što je ispunja.

13. Zar da ja jedem meso bikova ili da pijem krv jaraca?

14. Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, ispuni Višnjemu zavjete svoje!

15. I zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit æu te, a ti æeš me slaviti."

16. A grešniku Bog progovara: "Što tumaèiš naredbe moje, što meæeš u usta Savez moj?

17. Ti, komu stega ne prija, te rijeèi moje iza leða bacaš?

18. Kad tata vidiš, s njime se bratimiš i družiš se s preljubnicima.

19. Svoja si usta predao pakosti, a jezik ti plete prijevare.

20. U društvu na brata govoriš i kaljaš sina matere svoje.

21. Sve si to èinio, a ja da šutim? Zar misliš da sam ja tebi slièan? Pokarat æu te i stavit æu ti sve to pred oèi."

22. Shvatite ovo svi vi koji Boga zaboraviste, da vas ne pograbim i nitko vas spasiti neæe.

23. Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu: i onomu koji hodi stazama pravim - njemu æu pokazati spasenje svoje.

“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina