1. Jahve kraljuje - nek' zadršæu narodi; sjedi nad kerubima - zemlja nek' se potrese!

2. Velik je Jahve na Sionu, uzvišen nada sve narode.

3. Nek' slave ime tvoje veliko i strašno: ono je sveto!

4. Ti kralj si moæan koji ljubiš što je pravo, pravednost ti si utvrdio, pravo i pravednost vršiš u Jakovu.

5. Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred podnožje njegovo: ono je sveto.

6. Mojsije i Aron meðu sveæenicima njegovim i Samuel meðu onima koji zazivaju ime njegovo: zazivahu Jahvu, i on ih usliša.

7. Iz stupa od oblaka govoraše njima: slušahu zapovijedi njegove i odredbe što ih dade.

8. Jahve, Bože naš, ti si ih uslišivao; Bože, milostiv si bio njima premda si kažnjavao grijehe njihove.

9. Uzvisujte Jahvu, Boga našega, padnite pred svetu goru njegovu: jer svet je Jahve, Bog naš.

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina