1. Zborovoði. Po Jedutunu. Psalam. Davidov.

2. Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje.

3. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neæu se pokolebati.

4. Dokle æete na bijednika nasrtati, obarat' ga svi zajedno, k'o zid ruševan il' ogradu nagnutu?

5. Urotiše se da me s visa mog obore, u laži uživaju; ustima blagoslivlju, a u srcu proklinju.

6. Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja.

7. Samo on je moja hrid i spasenje, utvrda moja: neæu se pokolebati.

8. U Boga je spasenje moje i slava; Bog mi je hridina silna, utoèište.

9. U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utoèište!

10. Sinovi su ljudski samo dašak, laž su djeca èovjeèja: svi da stanu na tezulju, od daha bi lakši bili.

11. U grabež se ne uzdajte nit' se otetim tašto hvalite; umnoži l' se blago, nek' vam srce za nj ne prione.

12. Bog rekao jedno, a ja dvoje èuo:

13. "U Boga je snaga! U tebe je, Gospode, dobrota! Ti uzvraæaš svakom po djelima."

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina