1. Davidov. $ALEF Nemoj se žestiti na opake, zavidjet nemoj pakosnicima:

2. kao trava brzo se osuše, k'o mlada zelen brzo uvenu. $BET

3. U Jahvu se uzdaj i èini dobro, da smiješ stanovati u zemlji i živjeti u miru.

4. Sva radost tvoja neka bude Jahve: on æe ispuniti želje tvoga srca! $GIMEL

5. Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on æe sve voditi.

6. Pravda æe tvoja zasjati k'o svjetlost i tvoje pravo k'o sunce podnevno. $DALET

7. Smiri se pred Jahvom i njemu se nadaj, ne žesti se na onog koji ima sreæe, na èovjeka koji spletke kuje. $HE

8. Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, ne žesti se da zlo ne uèiniš.

9. Jer æe biti satrti zlikovci, a koji se u Jahvu uzdaju, baštinit æe zemlju. $VAU

10. Još malo i nestat æe bezbožnika: mjesto æeš njegovo tražiti, a njega više nema.

11. Zemlju æe posjedovati krotki, obilje mira oni æe uživat'. $ZAJIN

12. Bezbožnik smišlja zlo pravedniku i zubima škrguæe na njega.

13. A Gospod se njemu smije jer vidi da dan njegov dolazi. $HET

14. Maè potežu bezbošci i zapinju lukove da obore jadnika i siromaha, da pokolju one koji hode pravim putem.

15. Maèem æe vlastito srce probiti, slomit æe se njihovi lukovi. $TET

16. Bolje je i malo u pravednika no golemo blago u zlotvora:

17. jer æe se ruke zlotvora slomiti, a Jahve je oslon pravedniku. $JOD

18. Jahve se brine za život èestitih, dovijeka æe trajati baština njihova.

19. Neæe se postidjeti u vrijeme nevolje, bit æe siti u danima gladi. $KAF

20. A bezbožnici æe propasti, dušmani Jahvini povenut æe k'o ures livada, poput dima se rasplinuti. $LAMED

21. Bezbožnik zaima, ali ne vraæa, pravednik se sažaljeva i daje.

22. Oni koje Jahve blagoslovi baštinit æe zemlju, a koje prokune bit æe zatrti. $MEM

23. Jahve vodi i uèvršæuje korake èovjeku i mio mu je put njegov.

24. Ako i posrne, ne pada jer ga Jahve drži za ruku. $NUN

25. Mlad bijah i ostarjeh, al' ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruha prose.

26. Uvijek je milosrdan i u zajam daje, na njegovu je potomstvu blagoslov. $SAMEK

27. Zla se kloni i èini dobro, i ostat æeš dovijeka.

28. Jer Jahve ljubi pravdu i pobožnika svojih ne ostavlja. $AJIN Zauvijek æe biti zatrti zlikovci, istrijebit æe se potomstvo bezbožnika.

29. Zemlju æe posjedovati pravednici i živjet æe na njoj dovijeka. $PE

30. Pravednikova usta mudrost kazuju, a jezik njegov govori pravo.

31. Zakon mu je Božji u srcu, ne kolebaju se koraci njegovi. $SADE

32. Bezbožnik vreba pravednoga i smišlja da ga usmrti.

33. Jahve ga neæe ostaviti u njegovoj vlasti i neæe dopustiti da ga na sudu osude. $KOF

34. U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova: on æe te uzvisit' i baštinit æeš zemlju; radostan æeš gledati propast bezbožnih. $REŠ

35. Vidjeh obijesna zlotvora gdje se k'o cedar krošnjat širi.

36. Proðoh, i gle - nema ga više; potražih ga i ne naðoh. $ŠIN

37. Promatraj èestita i gledaj neporoèna: mirotvorac ima potomstvo.

38. A grešnici bit æe svi iskorijenjeni, istrijebit æe se zlikovaèko sjeme. $TAU

39. Od Jahve dolazi spas pravednicima, on im je zaklon u vrijeme nevolje.

40. Jahve im pomaže, on ih izbavlja: on æe ih izbaviti od zlotvora i spasiti, jer u njemu traže okrilje.

“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina