1. Zborovoði. Po napjevu "Ljiljan svjedoèanstva". Miktam. Davidov.

2. Kad je David izišao protiv Aram Naharajima i protiv Aram Sobe i kad je Joab na povratku potukao dvanaest tisuæa Edomaca

3. Bože, ti nas ÓodbÄaci i bojne nam redove prÓobi, razjari se, a sad nas opet vrati!

4. Potrese zemlju, rasjeèe je, zatvori joj usjeline jer se poljuljala.

5. Zlu si kob na svoj narod navalio, napio nas vinom omamnim.

6. Al' si i stijeg dao vjernicima svojim da umaknu luku dušmanskom.

7. Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas!

8. Bog reèe u svom Svetištu: "Šekem æu razdijelit' klièuæi, dolinu Sukot izmjeriti.

9. Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!

10. Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom æu baciti obuæu, nad Filistejcem slavit' pobjedu!"

11. Tko æe me dovesti do utvrðena grada, tko æe me dovesti do Edoma?

12. Zar neæeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar više neæeš, Bože, s èetama našim?

13. Pomozi nam protiv dušmana, jer ljudska je pomoæ ništavna!

14. S pomoæu Božjom hrabro æemo se boriti, a on æe zgaziti naše dušmane.

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina