1. Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, pjevajte Bogu našem jer je sladak; svake hvale on je dostojan!

2. Jahve gradi Jeruzalem, sabire raspršene Izraelce.

3. On lijeèi one koji su srca skršena i povija rane njihove.

4. On odreðuje broj zvijezda, svaku njezinim imenom naziva.

5. Velik je naš Gospodin i svesilan, nema mjere mudrosti njegovoj.

6. Jahve pridiže ponizne, zlotvore do zemlje snizuje.

7. Pjevajte Jahvi pjesmu zahvalnu, svirajte na citari Bogu našem!

8. Oblacima on prekriva nebesa i zemlji kišu sprema; daje da po bregovima raste trava i bilje na službu èovjeku.

9. On stoci hranu daje i mladim gavranima kada grakæu.

10. Za konjsku snagu on ne mari nit' mu se mile bedra èovjeèja.

11. Mili su Jahvi oni koji se njega boje, koji se uzdaju u dobrotu njegovu.

12. Slavi Jahvu, Jeruzaleme, hvali Boga svoga, Sione!

13. On uèvrsti zasune vrata tvojih, blagoslovi u tebi tvoje sinove.

14. On dade mir granicama tvojim, pšenicom te hrani najboljom.

15. Besjedu svoju šalje na zemlju, brzo trèi rijeè njegova.

16. Kao vunu snijeg razbacuje, prosipa mraz poput pepela.

17. On sipa grÓad kao zalogaje, voda mrzne od njegove studeni.

18. Rijeè svoju pošalje i vode se tope; dunu vjetrom i vode otjeèu.

19. Rijeè svoju on objavi Jakovu, odluke svoje i zakone Izraelu.

20. Ne uèini tako nijednom narodu: nijednom naredbe svoje ne objavi! Aleluja!

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina