1. Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odluèen za evanðelje Božje -

2. koje Bog unaprijed obeæavaše po svojim prorocima u Pismima svetim

3. o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu,

4. postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnuæem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našemu,

5. po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane

6. meðu kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista:

7. svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.

8. Ponajprije zahvaljujem Bogu mojemu po Isusu Kristu za sve vas: što se vaša vjera navješæuje po svem svijetu.

9. Doista, svjedok mi je Bog - komu duhom svojim služim u evanðelju Sina njegova - da vas se

10. u svojim molitvama neprekidno spominjem i uvijek molim ne bi li mi se veæ jednom s voljom Božjom nekako posreæilo doæi k vama.

11. Jer èeznem vidjeti vas da vam predam nešto dara duhovnoga te se ojaèate, zapravo -

12. da se zajedno s vama ohrabrim zajednièkom vjerom, vašom i mojom.

13. A ne bih htio, braæo, da ne znate: èesto sam bio nakanio doæi k vama - i sve dosad bio sprijeèen - da i meðu vama uberem koji plod kao i meðu drugim narodima.

14. Dužnik sam Grcima i barbarima, mudracima i neznalicama.

15. Odatle moja nakana da i vama u Rimu navijestim evanðelje.

16. Ne stidim se, uistinu, evanðelja: ono je snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje - Židovu najprije, pa Grku.

17. Jer pravednost se Božja od vjere k vjeri u njemu otkriva kao što je pisano: Pravednik æe od vjere živjeti.

18. Otkriva se doista s neba gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu sputavaju nepravednošæu.

19. Jer što se o Bogu može spoznati, oèito im je: Bog im oèitova.

20. Uistinu, ono nevidljivo njegovo, vjeèna njegova moæ i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike.

21. Jer premda upoznaše Boga, ne iskazaše mu kao Bogu ni slavu ni zahvalnost, nego ishlapiše u mozganjima svojim te se pomraèi bezumno srce njihovo.

22. Gradeæi se mudrima, poludješe i

23. zamijeniše slavu neraspadljivog Boga likom, oblièjem raspadljiva èovjeka, i ptica, i èetveronožaca, i gmazova.

24. Zato ih je Bog po pohotama srdaca njihovih predao neèistoæi te sami obešèašæuju svoja tijela,

25. oni što su Istinu - Boga zamijenili lažju, èastili i štovali stvorenje umjesto Stvoritelja, koji je blagoslovljen u vjekove. Amen.

26. Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima: njihove žene zamijeniše naravno opæenje protunaravnim,

27. a tako su i muškarci napustili naravno opæenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima te muškarci s muškarcima sramotno èine i sami na sebi primaju zasluženu plaæu svoga zastranjenja.

28. I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu te èine što ne dolikuje,

29. puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloæe; puni zavisti, ubojstva, svaðe, prijevare, zlonamjernosti; došaptavaèi,

30. klevetnici, mrzitelji Boga, drznici, oholice, preuzetnici, izmišljaèi zala, roditeljima neposlušni,

31. nerazumni, nevjerni, bešæutni, nemilosrdni.

32. Znaju za odredbu Božju - da smrt zaslužuju koji takvo što èine - a oni ne samo da to èine nego i povlaðuju onima koji èine.


“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina