1. Bože osvetnièe, Jahve, Bože osvetnièe, pokaži se.

2. Ustani ti što sudiš zemlju, po zasluzi plati oholima!

3. Dokle æe bezbošci, Jahve, dokle æe se bezbošci hvastati?

4. Dokle æe brbljati, drsko govoriti, dokle æe se bezakonici hvastati?

5. Tlaèe narod tvoj, Jahve, i baštinu tvoju pritišæu;

6. kolju udovicu i pridošlicu, sirotama život oduzimlju

7. i govore: "Jahve ne vidi! Ne opaža Bog Jakovljev!"

8. Shvatite, lude u narodu: bezumni, kad æete se urazumiti?

9. Onaj što uho zasadi da ne èuje? Koji stvori oko da ne vidi?

10. Onaj što odgaja narode da ne kazni - Onaj što ljude uèi mudrosti?

11. Jahve poznaje namisli ljudske: one su isprazne.

12. Blago onom koga ti pouèavaš, Jahve, i uèiš Zakonu svojemu:

13. da mu mir udijeliš od nesretnih dana, dok se grob kopa zlikovcu.

14. Jer neæe Jahve odbaciti naroda svojega i svoje baštine neæe napustiti;

15. jer æe se pravo dosuditi pravednosti i za njom æe iæi svi èestiti srcem.

16. Tko æe ustati za me protiv zlotvora? Tko æe se zauzeti za me protiv zloèinaca?

17. Da mi Jahve ne pomaže, brzo bih sišao u mjesto tišine.

18. Èim pomislim: "Noga mi posræe", dobrota me tvoja, o Jahve, podupire.

19. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.

20. Zar je bezbožno sudište u savezu s tobom kad nevolje stvara pod izlikom zakona?

21. Nek' samo pritišæu dušu pravednog, nek' osuðuju krv nedužnu:

22. Jahve mi je utvrda, Bog - hrid utoèišta moga.

23. Platit æe im bezakonje njihovo, njihovom æe ih zloæom istrijebiti, istrijebit æe ih Jahve, Bog naš.

“Todas as pessoas que escolhem a melhor parte (viver em Cristo) devem passar pelas dores de Cristo; algumas mais, algumas menos…” São Padre Pio de Pietrelcina