1. Pouèna pjesma. Ezrahijca Etana.

2. O ljubavi Jahvinoj pjevat æu dovijeka, kroza sva koljena vjernost æu tvoju naviještati.

3. Ti reèe: "Zavijeke je sazdana ljubav moja!" U nebu utemelji vjernost svoju:

4. "Savez sklopih s izabranikom svojim, zakleh se Davidu, sluzi svome:

5. tvoje potomstvo održat æu dovijeka, za sva koljena sazdat æu prijestolje tvoje."

6. Nebesa velièaju èudesa tvoja, Jahve, i tvoju vjernost u zboru svetih.

7. TÓa tko je u oblacima ravan Jahvi, tko li je Jahvi slièan meðu sinovima Božjim?

8. Bog je strahovit u zboru svetih, velik i strašan svima oko sebe.

9. Jahve, Bože nad Vojskama, tko je kao ti? Silan si, Jahve, i vjernost te okružuje.

10. Ti zapovijedaš buènome moru, obuzdavaš silu valova njegovih;

11. ti sasjeèe Rahaba i zgazi, snažnom mišicom rasu dušmane svoje.

12. Tvoja su nebesa i tvoja je zemlja, zemljin krug ti si sazdao i sve što je na njemu;

13. sjever i jug ti si stvorio, Tabor i Hermon klièu imenu tvojemu.

14. Tvoja je mišica snažna, ruka èvrsta, desnica dignuta.

15. Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina koraèaju pred tobom.

16. Blago narodu viènu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega, Jahve,

17. u tvom se imenu raduje svagda i tvojom se pravdom ponosi.

18. Jer ti si ures moæi njegove, po tvojoj milosti raste snaga naša.

19. Jer Jahve je štit naš, Svetac Izraelov kralj je naš.

20. Nekoæ si u viðenju govorio pobožnima svojim: "Junaku stavih krunu na glavu, izabranika iz naroda izdigoh;

21. naðoh Davida, slugu svoga, svetim ga svojim uljem pomazah,

22. da ruka moja svagda ostane s njime i moja mišica da ga krijepi.

23. Neæe ga nadmudriti dušmanin, niti oboriti sin bezakonja.

24. Razbit æu pred njim protivnike njegove, pogubit æu mrzitelje njegove.

25. Vjernost moja i dobrota bit æe s njime i u mome imenu rast æe mu snaga.

26. Pružit æu njegovu ruku nad more, do Rijeke desnicu njegovu.

27. On æe me zvati: 'Oèe moj! Bože moj i hridi spasa mojega.'

28. A ja æu ga prvoroðencem uèiniti, najvišim meðu kraljevima svijeta.

29. Njemu æu saèuvati dovijeka naklonost svoju i Savez svoj vjeran.

30. Njegovo æu potomstvo uèiniti vjeènim i prijestolje mu kao dan nebeski.

31. Ako li mu sinovi Zakon moj ostave i ne budu hodili po naredbama mojim,

32. ako li prestupe odredbe moje i ne budu èuvali zapovijedi mojih;

33. šibom æu kazniti nedjelo njihovo, udarcima ljutim krivicu njihovu,

34. ali mu naklonosti svoje oduzeti neæu niti æu prekršiti vjernosti svoje.

35. Neæu povrijediti Saveza svojega i neæu poreæi obeæanja svoga.

36. Jednom se zakleh svetošæu svojom: Davida prevariti neæu:

37. potomstvo æe njegovo ostati dovijeka, prijestolje njegovo preda mnom kao sunce,

38. ostat æe dovijeka kao mjesec, vjerni svjedok na nebu."

39. A sada ti ga odbi i odbaci, silno se razgnjevi na pomazanika svoga.

40. Prezre Savez sa slugom svojim i krunu njegovu do zemlje ponizi.

41. Razvali sve zidine njegove, njegove utvrde u ruševine baci.

42. Pljaèkaju ga svi što naiðu, na ruglo je susjedima svojim.

43. Podiže desnicu dušmana njegovih i obradova protivnike njegove.

44. Otupi oštricu maèa njegova, u boju mu ne pomože.

45. Njegovu sjaju kraj uèini, njegovo prijestolje na zemlju obori.

46. Skratio si dane mladosti njegove, sramotom ga pokrio.

47. TÓa dokle æeš, Jahve? Zar æeš se uvijek skrivati? Hoæe li gnjev tvoj k'o oganj gorjeti?

48. Sjeti se kako je kratak život moj, kako si ljude prolazne stvorio!

49. Tko živ smrti vidjeti neæe? Tko æe od ruke Podzemlja dušu saèuvati?

50. Gdje li je, Jahve, tvoja dobrota iskonska kojom se Davidu zakle na vjernost svoju?

51. Sjeti se, Jahve, sramote slugu svojih: u srcu nosim svu mržnju pogana

52. s kojom nasræu dušmani tvoji, Jahve, s kojom nasræu na korake pomazanika tvoga.

53. Blagoslovljen Jahve dovijeka! Tako neka bude. Amen!

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina