1. Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom, a on $ALEF

2. Blagoslivljat æu Jahvu u svako doba, njegova æe mi hvala biti svagda na ustima! $BET

3. Nek' se Jahvom duša moja hvali: nek' èuju ponizni i nek' se raduju! $GIMEL

4. Velièajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno! $DALET

5. Tražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. $HE

6. U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša. $ZAJIN

7. Eto, jadnik vapi, a Jahve ga èuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba. $HET

8. Anðeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi. $TET

9. Kušajte i vidite kako dobar je Jahve: blago èovjeku koji se njemu utjeèe! $JOD

10. Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje. $KAF

11. Osiromašiše moguænici i gladuju, a koji traže Jahvu ne trpe oskudice. $LAMED

12. Doðite, djeco, i poslušajte me, uèit æu vas strahu Gospodnjem. $MEM

13. O èovjeèe, ljubiš li život? Želiš li dane mnoge uživati dobra? $NUN

14. Jezik svoj oda zla suspreži i usne od rijeèi prijevarnih! $SAMEK

15. Zla se kloni, a èini dobro, traži mir i za njim idi! $PE

16. Oèi Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove. $AJIN

17. Lice se Jahvino okreæe protiv zloèinaca da im spomen zatre na zemlji. $SADE

18. Pravednici zazivaju, i Jahve ih èuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. $KOF

19. Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava. $REŠ

20. Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja. $ŠIN

21. On èuva sve kosti njegove: ni jedna mu se neæe slomiti. $TAU

22. Opakost bezbošca ubija, platit æe koji mrze pravednika.

23. Jahve izbavlja duše slugu svojih, i neæe platiti tko god se njemu utjeèe.

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina