1. Molitva. Mojsija, sluge Božjega. Jahve, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.

2. Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!

3. Smrtnike u prah vraæaš i veliš: "Vratite se, sinovi ljudski!"

4. Jer je tisuæu godina u oèima tvojim k'o juèerašnji dan koji je minuo i kao straža noæna.

5. Razgoniš ih k'o jutarnji san, kao trava su što se zeleni:

6. jutrom cvate i sva se zeleni, a uveèer - veæ se suši i vene.

7. Zaista, izjeda nas tvoja srdžba i zbunjuje ljutina tvoja.

8. Naše si grijehe stavio pred svoje oèi, naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega.

9. Jer svi naši dani proðoše u gnjevu tvojemu, kao uzdah dovršismo godine svoje.

10. Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, ako smo snažni, i osamdeset; a veæina od njih muka je i ništavost: jer prolaze brzo i mi letimo odavle.

11. Tko æe mjeriti žestinu gnjeva tvojega, tko proniknuti srdžbu tvoju?

12. Nauèi nas dane naše brojiti, da steknemo mudro srce.

13. Vrati se k nama, Jahve! TÓa dokle æeš? Milostiv budi slugama svojim!

14. Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, da klièemo i da se veselimo u sve dane!

15. Obraduj nas za dane kad si nas šibao, za ljeta kad smo stradali!

16. Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj!

17. Dobrota Jahve, Boga našega, nek' bude nad nama daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek' uspije.

“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina