1. $LAMED Zašto, Jahve, stojiš daleko, zašto se skrivaš u dane tjeskobe?

2. Obijesni bezbožnik jadnika goni, u zamke ga hvata koje mu postavi.

3. Bezbožnik se pohlepom hvali, $NUN lakomac psuje i Jahvu prezire.

4. Bezbožnik zbori u obijesti svojoj: "Ne, istrage nema! TÓa ni Boga nema!" I u tome sva mu je misao.

5. Puti su mu svagda uspješni, na sudove tvoje on i ne misli, sve protivnike svoje prezire.

6. U srcu veli: "Neæu posrnuti! Ni u kojem koljenu neæu biti nesretan." $PE

7. Usta mu puna kletve, lukavstva i prijevare, pod jezikom njegovim muka i nesreæa.

8. U zasjedi èuèi pokraj ograda, potajno ubija nevina, $AJIN oèima siromaha vreba.

9. U zaklonu sjedi k'o lav u peæini, vreba da opljaèka jadnika i da ga povuèe u mrežu.

10. Pritajen èuèi na zemlji, od nasilja mu siromasi padaju.

11. U srcu svome veli: "ZÓaboravi Gospod, odvrati lice i nikoga ne vidi!" $KOF

12. Ustani, Gospode Bože, podigni ruku, ne zaboravi siromaha.

13. Zašto da bezbožnik prezire Boga, zašto da kaže u srcu: "Neæe kazniti!" $REŠ

14. Jer ti vidiš, gledaš jad i nevolju, u ruci je mjeriš. Siromah se tebi predaje, ubogu ti si pomoæ! $ŠIN

15. Pakosnu grešniku satri mišicu, kazni mu pakost da je više ne bude!

16. Jahve je kralj u vijeke vjekova, iz zemlje njegove nestat æe pogana. $TAU

17. Poèuj, o Jahve, èežnju siromašnih, okrijepi im srce, uho prikloni:

18. da zaštitiš pravo ubogih i tlaèenih, da straha više ne zadaje èovjek zemljanÄi.

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina