1. Aleluja! Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vjeèna ljubav njegova!

2. Neka rekne dom Izraelov: "Vjeèna je ljubav njegova!"

3. Neka rekne dom Aronov: "Vjeèna je ljubav njegova!"

4. Svi koji se Jahve boje neka reknu: "Vjeèna je ljubav njegova!"

5. Iz tjeskobe Jahvu ja zazvah: on me usliša i oslobodi.

6. Jahve je sa mnom i ja ne strahujem: što mi tko može?

7. Jahve je sa mnom, pomoæ moja, i zbunjene gledam dušmane.

8. Bolje se Jahvi uteæi nego se uzdat' u èovjeka.

9. Bolje se Jahvi uteæi nego se uzdat' u moguænike.

10. Pogani me okružiše: imenom ih Jahvinim uništih.

11. Opkoliše me odasvud: imenom ih Jahvinim uništih.

12. Opkoliše me poput pèela, ubod im žeže kao trnje zapaljeno: imenom ih Jahvinim uništih.

13. Gurahu me, gurahu, da me obore, ali mi Jahve pomože.

14. Jahve je moja snaga i pjesma, on mi je spasitelj.

15. Èuj! Radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika: Jahvina se proslavi desnica,

16. Jahvina me uzdigne desnica, Jahvina se proslavi desnica!

17. Ne, umrijeti neæu nego živjeti i kazivat æu djela Jahvina.

18. Kaznom teškom kaznio me Jahve, ali me smrti ne preda.

19. Otvorite mi širom vrata pravde: uæi æu, Jahvi zahvalit'!

20. "Ovo su vrata Jahvina, na njih ulaze pravedni!"

21. Zahvalit æu ti što si me uslišio i moj postao spasitelj.

22. Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.

23. Jahvino je to djelo: kakvo èudo u oèima našim!

24. Ovo je dan što ga uèini Jahve: klièimo i radujmo se njemu!

25. O Jahve, spasenje nam daj! Jahve, sreæu nam daj!

26. Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu! Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina!

27. Obasjao nas Bog Jahve! Složite povorku s granèicama u ruci sve do rogova žrtvenika.

28. Ti si Bog moj - tebi zahvaljujem: Bože moj, tebe ja uzvisujem.

29. Zahvaljujte Jahvi jer je dobar, jer je vjeèna ljubav njegova!

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina