Gefunden 69 Ergebnisse für: nada

 • Svi narodi zemlje vidjet æe da je nada te zazvano ime Jahvino te æe strahovati od tebe. (Ponovljeni zakon 28, 10)

 • Došljak koji bude u sredini tvojoj uzdizat æe se nada te, a ti æeš padati sve niže i niže. (Ponovljeni zakon 28, 43)

 • Neka se nitko, èuvši rijeèi ovog prokletstva, ne nada blagoslovu kazujuæi u svome srcu: 'Bit æe mi dobro ako poživim i po prohtjevima srca svoga. Nek' povodanj utaži žeð!' (Ponovljeni zakon 29, 18)

 • Sada mi dovedite sviraèa." I dok je glazbenik svirao, siðe ruka Jahvina nada nj. (Druga knjiga o kraljevima 3, 15)

 • i koji je okrenuo prema meni naklonost kralja, njegovih savjetnika i svih najmoænijih kraljevskih èinovnika. A ja se osmjelih jer ruka Jahve, Boga mojega, bijaše nada mnom i sabrah glavare Izraela da poðu sa mnom." (Knjiga Ezrina 7, 28)

 • i pismo Asafu, nadgledniku kraljeve šume, da mi dadne drva za gradnju vrata na tvrði Hrama, za gradski bedem i za kuæu u kojoj æu se nastaniti." I dade mi kralj, jer dobrostiva ruka Boga moga bijaše nada mnom. (Knjiga Nehemijina 2, 8)

 • I objasnih im kako je dobrostiva ruka Boga moga bila nada mnom, a saopæih im i rijeèi koje mi kralj bijaše rekao. "Ustanimo", povikaše oni, "i gradimo!" I ukrijepiše im se ruke na dobro djelo. (Knjiga Nehemijina 2, 18)

 • Tako se pokaže nada nevoljniku, i nepravda mora zatvoriti usta. (Knjiga o Jobu 5, 16)

 • Zar sam more ili neman morska, pa si stražu nada mnom stavio? (Knjiga o Jobu 7, 12)

 • To je kob svakog tko Boga zaboravi; tako propada nada bezbožnika: (Knjiga o Jobu 8, 13)

 • A zlikovcima ugasnut æe oèi, neæe im više biti utoèišta: izdahnut', bit æe jedina im nada." (Knjiga o Jobu 11, 20)

 • TÓa ni drvu nije nada sva propala, posjeèeno, ono opet prozeleni i mladice nove iz njega izbiju. (Knjiga o Jobu 14, 7)


“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina